ลุ้นข่าวดี!!!! ก้อย ควง ตูน ตรวจยีน ปรึกษาแพทย์ เผยพร้อมมีน้องแล้ว

ลุ้นข่าวดี!!!! ก้อย ควง ตูน ตรวจยีน ปรึกษาแพทย์ เผยพร้อมมีน้องแล้ว

ภาพของตูน-ก้อยภาพของตูน-ก้อย

ลุ้ น ข่ า ว ดี ก้ อ ย – ตู น    เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว ดี ๆ ช ว น ตื่ น เ ต้ น     ลุ้ น ข่ า ว ดี สำ ห รั บ นั ก แ ส ด ง ส า ว   ก้ อ ย   รั ช วิ น    ว ง ศ์ วิ ริ ย ะ   แ ล ะ   ส า มี   ตู น    อ า ทิ ว ร า ห์    ค ง ม า ลั ย   ห รื อ    ตู น    บ อ ดี้ ส แ ล ม    ห ลั ง ทั้ ง คู่ จู ง มื อ เ ข้ า พิ ธี วิ ว า ห์ ไ ป เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว เ มื่ อ วั น ที่ ( 2 8 พ . ย . 2 5 6 3 ) ที่ ผ่ า น ม า

ภาพของตูน ภาพของก้อย

เ มื่ อ ไ ม่ น า น ม า น ก็ มี ข่ า ว ดี ม า ใ ห้ ร อ ลุ้ น อี ก ค รั้ ง    เ มื่ อ อิ น ส ต า แ ก ร ม โ ร ง พ ย า บ า ล ส มิ ติ เ ว ช สุ ขุ ม วิ ท   โ พ ส ต์ รู ป ภ า พ ก้ อ ย – ตู น    เ ผ ย ว่ า “ เ ดี๋ ย ว นี้ ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ทั่ ว ไ ป เ พื่ อ เ ต รี ย ม ตั ว ว า ง แ ผ น ก า ร เ ป็ น คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ ไ ม่ พ อ น ะ ค ะ แ ต่ ต้ อ ง   “ ลึ ก ร ะ ดั บ ยี น ” 🤓

คุ ณ ตู น แ ล ะ คุ ณ ก้ อ ย ช ว น กั น ม า ข อ คำ ป รึ ก ษ า   เ รื่ อ

ภาพของตูน-ก้อย

ภาพของตูน-ก้อย

ภาพของตูน-ก้อย

ง สุ ข ภ า พ   แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ยี น เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น ตั้ ง ค ร ร ภ์   กั บ   คุ ณ ห ม อ จิ๊ บ    อั ญ ริ น ท ร์    ป รี ช า พ ร ป ร ะ เ ส ริ ฐ    สู ติ น รี แ พ ท ย์ เ ฉ พ า ะ ท า ง เ ว ช ศ า ส ต ร์ ม า ร ด า แ ล ะ ท า ร ก ใ น ค ร ร ภ์ ( M F M : M a t e r n a l – F e t a l M e d i c i n e )    ที่ O b s t e t r i c   U l t r a s o u n d   a n d   H u m a n    G e n o m i c    C e n t e r    โ ร ง พ ย า บ า ล ส มิ ติ เ ว ช สุ ขุ ม วิ ท    ยั ง ไ ง พ ว ก เ ร า ข อ เ อ า ใ จ ช่ ว ย ลุ้ น ใ ห้ มี ข่ า ว ดี เ ร็ ว ๆ น ะ ค ะ 😊 # s a m i t i v e j # ลึ ก ร ะ ดั บ ยี น ” ง า น นี้ ร อ ลุ้ น กั น ไ ป จ้ า ว่ า จ ะ เ ร็ ว ๆ นี้ ห รื อ เ ป ล่ า

ภาพของตูนภาพของก้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *