ด่วน นาท ภูวนัย อดีตพระเอก ถูกส่งตัวเข้าไอซียู

เมื่อทางด้าน ตู่ จารุศิริ ลูกสาวของ อ ดี ต พ ร ะ เ อ ก รุ่นใหญ่ อย่าง นาท ภูวนัย ได้ออกมาเผยถึง

อ า ก า ร ป่ ว ย ของคุณพ่อที่ต้องเข้า รั ก ษ า ใน ไ อ ซี ยู จึงเป็น เ ห ตุ ให้หลายคนต่าง เ ป็ น ห่ ว ง อย่างมาก

โดยลูกสาวได้ แ จ้ ง ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ว่า ต อ น นี้ ไม่ ส ะ ด ว ก ตอบแชท คุยกับใคร

ด้วยเมื่อวานช่วง หั ว ค่ำ ที่ผ่านมา คุณพ่อเข้า ไ อ ซี ยู ด้วย ส ภ า ว ะ น้ำ ท่ ว ม ป อ ด อ า ก า รโดย ร ว ม ดีขึ้น เ รื่ อ ย ๆ

ต อ น นี้ กำลัง รั ก ษ า ตัวอยู่ ใครที่จะ ติ ด ต่ อ คุณพ่อ ร บ ก ว น ง ด โทรก่อน เนื่องจาก โ ท ร ศั พ ท์ อยู่กับคุณแม่

และถ้าใครมี ธุ ร ะ ด่วน ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ตนและคุณแม่ได้ จากนั้นด้านตู่ ได้เผยอีกว่า ขอบคุณทุกท่าน

แต่ อ า จ จะ ต อ บ ไม่หมด แต่ก็รู้ถึง กำ ลั ง ใ จ ที่ทุกคนส่งมาให้ หลังจากนั้นที่หลายคนเข้ามา

แ ส ด ง ความ เ ป็ น ห่ ว ง พร้อมกับส่ง กำ ลั ง ใ จ ให้ อ ดี ต พ ร ะ เ อ ก ดัง ห า ย จาก อ า ก า ร ป่วย โดย เ ร็ ว วัน

นาท ภูวนัย

นาท กับ ภ ร ร ย า

พ่อนาท กับ ตู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *