สมหวัง!! “พระมหาเทวีเจ้า” เล่นละคร “ร่ า น 2 0 2 1” ประกบนางเอกตัวแม่อย่าง “ยุ้ย จีรนันท์”

สมหวัง!! “พระมหาเทวีเจ้า” เล่นละคร ” ร่ า น 2 0 2 1 ” ประกบนางเอกตัวแม่อย่าง “ยุ้ย จีรนันท์”

น า ที นี้ ไ ม่ มี ใ ค ร ไ ม่ รู้ จั ก “ พ ร ะ ม ห า เ ท วี เ จ้ า ” ห รื อ “ พี่ ห ญิ ง ลี ” แ ล ะ “ อี ทิ พ ย์ ” ห รื อ “ เ ม ญ่ า ลิ น ด า ” เ พ ร า ะ ล่ า สุ ด ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง พ ร ะ ม ห า เ ท วี เ จ้ า แ ล ะ อี ทิ พ ย์ นั้ น ดั ง ก ร ะ ฉ่ อ น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ทำ เ อ า ห้ า ง แ ต ก ทุ ก ค รั้ ง ที่ ป ร า ก ฏ ตั ว เ พ ร า ะ แ ฟ น ค ลั บ ต่ า ง รุ ม ถ่ า ย รู ป กั น ยิ่ ง ก ว่ า ซุ ป ต า ร์

ภาพของสาวยุ้ยและพระมหาเทวีเจ้า

ล่ า สุ ด ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ ช่ อ ง 8 ที่ เ ปิ ด ใ ห้ โ อ ก า ส เ ห ล่ า เ น็ ต ไ อ ด อ ล อิ น ฟ ลู เ อ น เ ซ อ ร์ ต่ า ง ๆ ม า ชิ ม ล า ง ง า น ล ะ ค ร เ ล ย ค ว้ า ตั ว ส อ ง ส า ว ม า ร่ ว ม แ จ ม ล ะ ค ร เ รื่ อ ง “ ร่ า น 2 0 2 1 ” ค รั้ ง แ ร ก ต อ ก ย้ำ ค ว า ม แ ร ง แ ล ะ เ อ า ใ จ แ ฟ น ๆ ช า ว โ ซ เ ชี่ ย ล

ภาพของสาวเมญ่า, ยุ้ยและพระมหาเทวีเจ้า

ค ว า ม พิ เ ศ ษ นั้ น อ ยู่ ที่ ล ะ ค ร เ รื่ อ ง นี้ พ ร ะ ม ห า เ ท วี เ จ้ า จ ะ ไ ด้ ป ร ะ ชั น บ ท บ า ท กั บ นั ก แ ส ด ง ใ น ด ว ง ใ จ อ ย่ า ง “ ยุ้ ย ” จี ร นั น ท์ ม ะ โ น แ จ่ ม เ ป็ น ฉ า ก ที่ พี่ ห ญิ ง ลี ต้ อ ง ต ก ต ะ ลึ ง กั บ ค ว า ม ส ว ย ข อ ง ส า ว ยุ้ ย ซึ่ ง ทำ เ อ า พี่ ห ญิ ง ลี ตื่ น เ ต้ น ม า ก แ ล ะ ตั ว ยุ้ ย เ อ ง ก็ ตื่ น เ ต้ น ไ ม่ แ พ้ กั น ที่ จ ะ ไ ด้ ร่ ว ม ง า น กั บ แ ฟ น ค ลั บ นั ม เ บ อ ร์ วั น ที่ ม า แ ร ง ที่ สุ ด ใ น พ . ศ . นี้

ภาพของสาวเมญ่า, ยุ้ยและพระมหาเทวีเจ้า

ง า น นี้ ถึ ง แ ม้ ว่ า จ ะ เ ป็ น ซี น ไ ม่ ย า ว ม า ก แ ม่ ห ญิ ง ลี แ ล ะ อี ทิ พ ย์ บ อ ก ว่ า ต้ อ ง ข่ ม ค ว า ม ตื่ น เ ต้ น ไ ว้ แ ล ะ กั ด ฟั น ฉ า ย แ ว ว ซุ ป ต า ร์ ฟ า ด บ ท บ า ท ป ร ะ ชั น “ ยุ้ ย – จี ร ะ นั น ท์ ” ใ ห้ ผ่ า น พ้ น ไ ป ใ ห้ ไ ด้

ภาพพระมหาเทวีเจ้าจากกองถ่ายละคร

เ บื้ อ ง ห ลั ง ก า ร ถ่ า ย ทำ นั้ น เ รี ย ก ร อ ย ยิ้ ม เ สี ย ง หั ว เ ร า ะ ข อ ง ที ม ง า น เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ห รื อ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง ส า ว ยุ้ ย เ อ ง ก็ เ ช่ น กั น

ภาพพระมหาเทวีเจ้าจากกองถ่ายละคร

ติ ด ต า ม ซี น เ ด็ ด ไ ด้ ใ น ล ะ ค ร “ ร่ า น 2 0 2 1 ” ท า ง ช่ อ ง 8 เ ร็ ว ๆ นี้ รั บ ร อ ง ว่ า ฮ า ก ร ะ จ า ย ปั ง ปุ ริ เ ย่ โ อ เ ค นั ม เ บ อ ร์ วั น ม า ก จ้ า

ภาพพระมหาเทวีเจ้าและสาวเมญ่า

ภาพพระมหาเทวีเจ้า

Source: Khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *