ไลฟ์โชว์ถูกหวย!! “เฟี้ยว์ฟ้าว” ฟ าดกลับคนกล่ าวหาซื้อหวยจากคนถูกรางวั ล(มีคลิป)

ไ ล ฟ์ โ ช ว์ ถู ก ห ว ย ! ! ” เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า ว ” ฟ า ด ก ลั บ ค น ก ล่ า ว ห า ซื้ อ ห ว ย จ า ก ค น ถู ก ร า ง วั ล

สำ ห รั บ ค น ดั ง ที่ มั ก ถู ก ห ว ย ถู ก ร า ง วั ล เ ป็ น ป ร ะ จำ ค ง ต้ อ ง ย ก ใ ห้ ด า ร า ส า ว อิ ม เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า ว สุ ด ส วิ ง ริ ง โ ก้ ที่ ร ว ย ห ว ย ถู ก ล อ ต เ ต อ รี่ เ กื อ บ แ ท บ ทุ ก ง ว ด

ภาพของสาวเฟี้ยว์ฟ้าว

อ ย่ า ง ง ว ด ล่ า สุ ด วั น ที่ 1 6 มี . ค . 2 5 6 4 เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า ว ไ ล ฟ์ ส ด โ ช ว์ ล อ ต เ ต อ รี่ ที่ ถู ก ร า ง วั ล ใ น ง ว ด นี้ ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า 1 5 . 4 0 น . ซึ่ ง สำ นั ก ง า น ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ยั ง อ อ ก ร า ง วั ล ไ ม่ เ ส ร็ จ โ ด ย ถู ก ร า ง วั ล เ ล ข ท้ า ย 3 ตั ว ห ม า ย เ ล ข 3 9 6 จำ น ว น 3 ใ บ ร า ง วั ล เ ล ข ท้ า ย 3 ตั ว ห ม า ย เ ล ข 2 5 6 จำ น ว น 5 ใ บ

ภาพล็อตเตอรี่ของสาวเฟี้ยว์ฟ้าว

โ ด ย ใ น ไ ล ฟ์ เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า ว ยั ง พู ด ถึ ง ก า ร ที่ ถู ก ห ว ย ใ น ง ว ด นี้ ม า จ า ก บ า ร มี ข อ ง พ่ อ ปู่ แ ล ะ แ ม่ ย่ า พ ญ า น า ค

ภาพล็อตเตอรี่ของสาวเฟี้ยว์ฟ้าว

ซึ่ ง ช่ ว ง ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร ไ ล ฟ์ เ ฟี้ ย ว์ ฟ้ า ว ยั ง พู ด ถึ ง ค น ที่ คิ ด ไ ม่ ดี จึ ง ต้ อ ง ก า ร ยื น ยั น ด้ ว ย ก า ร โ ช ว์ ล อ ต เ ต อ รี่ ที่ ถู ก ร า ง วั ล ตั้ ง แ ต่ สำ นั ก ง า น ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ยั ง อ อ ก ร า ง วั ล ไ ม่ เ ส ร็ จ เ พื่ อ ยื น ยั น ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ไ ป ห า ซื้ อ ล อ ต เ ต อ รี่ ม า จ า ก ค น ที่ ถู ก ร า ง วั ล

ภาพของสาวเฟี้ยว์ฟ้าว

ภาพของสาวเฟี้ยว์ฟ้าว

ภาพของสาวเฟี้ยว์ฟ้าว

ภาพของสาวเฟี้ยว์ฟ้าว

ภาพของสาวเฟี้ยว์ฟ้าวและพี่ชาย

<<<สามารถรับชมคลิปที่นี่>>>

Source: Khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *