เกือบเจ๊ง!! “ป๋าเทพ” เจอพิษโควิด ธุรกิจรายได้ลดฮวบ เผยจะกลับมาทำหนังอีกครั้ง

เ กื อ บ เ จ๊ ง ! ! ” ป๋ า เ ท พ ” เ จ อ พิ ษ โ ค วิ ด ธุ ร กิ จ ร า ย ไ ด้ ล ด ฮ ว บ เ ผ ย จ ะ ก ลั บ ม า ทำ ห นั ง อี ก ค รั้ ง

ไ ป ร่ ว ม ง า น เ ปิ ด ตั ว ร า ย ก า ร ใ ห ม่ ‘ โ จ๊ ก ตั ด โ จ๊ ก ‘ ที่ ช่ อ ง เ วิ ร์ ค พ อ ย ท์ 3 2 จ า ก นั้ น เ ท พ โ พ ธิ์ ง า ม ก็ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ว่ า แ ม้ ว่ า ร ะ ย ะ ห ลั ง จ ะ ไ ม่ ค่ อ ย รั บ ง า น ร า ย ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ ม า ก นั ก

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

แ ต่ ค รั้ ง นี้ ห ม่ำ จ๊ ก ม ก ช ว น เ ล ย ใ จ อ่ อ น ” ถ า ม ว่ า ทำ ไ ม ใ จ อ่ อ น ก ลั บ ม า อ อ ก ร า ย ก า ร ก็ ห ม่ำ เ ข า ช ว น ไ ป ร า ย ก า ร อื่ น ก็ ขี้ เ กี ย จ ไ ม่ รู้ จั ก กั น มั่ ง ม า ต ร ง นี้ เ ห มื อ น เ จ อ เ พื่ อ น ฝู ง ” เ ท พ บ อ ก ต ล ก ค น ดั ง ยั ง บ อ ก อี ก ว่ า น อ ก จ า ก ร า ย นี้ แ ล้ ว ต อ น นี้ ต น ยั ง มี ง า น กำ กั บ ห นั ง อี ก เ รื่ อ ง ห นึ่ ง ซึ่ ง จ ะ เ ปิ ด ก ล้ อ ง ต้ น เ ดื อ น ห น้ า

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

” มี ค น เ ข า ล ง ทุ น ใ ห้ ป๋ า กำ กั บ แ ล ะ เ ขี ย น บ ท เ อ ง ” เ ท พ บ อ ก ทั้ ง นี้ ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง ดั ง ก ล่ า ว น่ า จ ะ ใ ช้ ทุ น ก ว่ า 1 0 ล้ า น บ า ท โ ด ย จ ะ ทำ เ ป็ น ห นั ง แ น ว บู๊ ผ ส ม ด ร า ม่ า ” เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง ห ล า ย ๆ ชี วิ ต ทำ แ น ว อ า ร ม ณ์ เ อ า พ ว ก เ น็ ต ไ อ ด อ ล ที่ มี ค น ติ ด ต า ม พ ว ก นี้ ม า แ ส ด ง ”

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

เ มื่ อ ถ า ม ถึ ง ค ว า ม ค า ด ห วั ง ว่ า ตั้ ง ใ จ จ ะ ใ ห้ เ ป็ น ง า น ร ะ ดั บ 1 0 0 ล้ า น ไ ห ม ? เ ข า ก็ ว่ า ถ้ า ไ ด้ กำ ไ ร 8 – 9 ล้ า น บ า ท ก็ ถื อ ว่ า พ อ ใ จ แ ล้ ว

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

” จ ะ ม า อ ะ ไ ร 1 0 0 ล้ า น ( หั ว เ ร า ะ ) ถ้ า มั น จ ะ ข า ด ทุ น มั น ก็ ข า ด ทุ น ถ้ า มั น จ ะ ไ ด้ มั น ก็ ไ ด้ อ ะ ไ ร จ ะ ไ ป บั ง คั บ มั น ไ ด้ ล่ ะ ”

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

” ห นั ง น ะ เ ห มื อ น ซื้ อ ล อ ต เ ต อ รี่ ร า ง วั ล ที่ 1 คิ ด ดู ว่ า จ ะ ไ ป รู้ ไ ด้ ไ ง ค น ช อ บ แ น ว ไ ห น เ ห มื อ น เ พ ล ง ทำ อ อ ก ม า เ พ ล ง เ ดี ย ว ห า กิ น ไ ด้ ทั้ ง ชี วิ ต แ ต่ มั น จ ะ มี อี ก ไ ห ม ที่ เ ป็ น แ บ บ นี้ มั น ก็ ต้ อ ง ค้ น ห า แ ต่ ส่ ว น ม า ก ก็ ฟ ลุ ค น ะ ศิ ล ปิ น บ้ า น เ ร า ส่ ว น ม า ก อ อ ก ไ ป ท า ง ฟ ลุ ค ”

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

ป๋ า จ ะ ฟ ลุ ค ไ ห ม ? กั บ คำ ถ า ม นี้ ต ล ก ค น ดั ง บ อ ก เ ล ย ” ถ้ า มั น ฟ ลุ ค ก็ ถื อ ว่ า แ ป ล ก ถ้ า มั น ไ ม่ ฟ ลุ ค แ ล้ ว เ จ๊ ง อ ย่ า ง เ ก่ า ก็ ถื อ ว่ า ป ก ติ ไ ป ” อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม เ มื่ อ มี ค น ล ง ทุ น ใ ห้ ก็ ต้ อ ง ตั้ ง ใ จ อ ย่ า ง เ ต็ ม

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

สำ ห รั บ ธุ ร กิ จ ข น ม เ ปี๊ ย ะ ที่ ทำ อ ยู่ เ ท พ บ อ ก ว่ า ทุ ก วั น นี้ ก็ ยั ง ข า ย ไ ด้ อ ยู่ แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ ม า ก เ ท่ า ไ ห ร่ เ จ อ โ ค วิ ด 2 ร อ บ เ ล ย ? ” ใ ช่ ”

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

เ ข า บ อ ก ว่ า ” อี ก อ ย่ า ง ห นึ่ ง ป๋ า อ ยู่ แ ต่ ใ น ไ ร่ ค น เ ข้ า ไ ป แ ต่ ล ะ ที เ ข า ก็ ป ว ด หั ว ย อ ด ข า ย ล ด ล ง อ ยู่ แ ล้ ว สิ น ค้ า ทุ ก อ ย่ า ง ข น ม เ ปี๊ ย ะ เ ค ย ไ ด้ 2 ห มื่ น เ ดี๋ ย ว นี้ 2 – 3 พั น ไ ด้ ป ร ะ ม า ณ นั้ น ”

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

” เ ร า ทำ อ า ห า ร ข า ย อ ยู่ แ ล้ ว ก็ ข น ม เ ปี๊ ย ะ ค น ม า กิ น ข้ า ว เ ข า ก็ ซื้ อ ข น ม เ ปี๊ ย ะ แ ต่ ค น ไ ม่ ม า ก เ ท่ า ไ ห ร่ ต อ น นี้ ”

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

ภาพของป๋าเทพ โพธิ์งาม

ขอบคุณภาพจากไอจี piakhanthep

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *