ยิ้มแก้มปริ!! “นิโคล เทริโอ” เผยภาพเบื้องหลัง “น้องทิกเกอร์” มาเซอร์ไพร์สในรายการ

ยิ้ ม แ ก้ ม ป ริ ! !   ” นิ โ ค ล   เ ท ริ โ อ ”   เ ผ ย ภ า พ เ บื้ อ ง ห ลั ง   ” น้ อ ง ทิ ก เ ก อ ร์ ”   ม า เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ส ใ น ร า ย ก า ร

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง โ ม เ ม น ต์ ที่ ใ ค ร ห ล า ย ค น ต่ า ง ยิ้ ม แ ก้ ม ป ริ แ ล ะ แ อ บ น้ำ ต า ไ ห ล ต า ม ๆ กั น ไ ป ห ลั ง จ า ก ที่ ลู ก ช า ย สุ ด ห ล่ อ ” น้ อ ง ทิ ก เ ก อ ร์  อ ชิ ร ะ ” วั ย 1 6 ปี

ภาพของน้องทิกเกอร์

ภาพของคุณแม่นิโคล

ไ ด้ ร่ ว ม ร า ย ก า ร ร้ อ ง ข้ า ม กำ แ พ ง ท า ง ช่ อ ง เ วิ ร์ ค พ้ อ ย ท์ ม า เ ป็ น แ ข ก รั บ เ ชิ ญ ใ ห้ คุ ณ แ ม่ ” นิ โ ค ล เ ท ริ โ อ ” ไ ด้ ท า ย ว่ า เ ป็ น ใ ค ร ซึ่ ง คุ ณ แ ม่ ก็ บ อ ก ว่ า เ พี ย ง ว่ า คุ้ น ๆ

ภาพของน้องทิกเกอร์และคุณแม่นิโคล

เ มื่ อ กำ แ พ ง ถู ก ย ก ขึ้ น ทำ ใ ห้ นิ โ ค ล ถึ ง กั บ อ อ ก อ า ก า ร ต ก ใ จ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก เ มื่ อ เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ลู ก ช า ย ค น ข อ ง ต น ม า เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์

ภาพของน้องทิกเกอร์และคุณแม่นิโคล

เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า เ ท ป นี้ ทำ เ อ า ย อ ด วิ ว พุ่ ง ก ร ะ ฉู ด ชั่ ว ข้ า ม คื น กั น เ ล ย ที เ ดี ย ว

ภาพของน้องทิกเกอร์

ล่ า สุ ด นิ โ ค ล เ ปิ ด ภ า พ เ บื้ อ ง ห ลั ง ข อ ง น้ อ ง ทิ ก เ ก อ ร์ ที่ ก ว่ า จ ะ ไ ด้ อ อ ก ม า เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ คุ ณ แ ม่ นั้ น เ ข า มี ค ว า ม อ ด ท น สู ง ม า ก โ ด ย ร ะ บุ ว่ า . . . .

ภาพของน้องทิกเกอร์และคุณแม่นิโคล

T i g g e r ม า แ อ บ 6 ช ม อ อ ก ม า เ กื อ บ เ ที่ ย ง คื น t h a n k y o u n a k a @ s a s i _ s m , p P o n g a n d P . ป่ อ ง # t h e w a l l s o n g ร้ อ ง ข้ า ม กำ แ พ ง @ t h e w a l l s o n g _ o f f i c i a l @ a a r o n t h e r i a u l t s . . . . ท่ า ม ก ล า ง แ ฟ น ค ลั บ เ ข้ า ม า ชื่ น ช ม จำ น ว น ม า ก

ภาพของน้องทิกเกอร์และคุณแม่นิโคล

ภาพขอโพสต์จากไอจีคุณแม่นิโคล

ภาพของน้องทิกเกอร์และคุณแม่นิโคล

ภาพของน้องทิกเกอร์และคุณแม่นิโคล

ภาพของน้องทิกเกอร์และคุณแม่นิโคล

ภาพของน้องทิกเกอร์และคุณแม่นิโคล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *