ผู้หญิงก็ทำได้!!! หนูเล็ก ก่อนบ่าย เปย์หนักมาก ซื้อรถราคาหลายล้าน เซอร์ไพรส์สามี 

ผู้หญิงก็ทำได้!!! หนูเล็ก ก่อนบ่าย เปย์หนักมาก ซื้อรถราคาหลายล้าน เซอร์ไพรส์สามี

ขึ้ น แ ท่ น เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ภ ร ร ย า ส า ย เ ป ย์ เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว สำ ห รั บ ต ล ก ส า ว อ า ร ม ณ์ ดี อ ย่ า ง ” ห นู เ ล็ ก ภั ท ร ว ดี ” ห รื อ ที่ ทุ ก ค น คุ้ น เ ค ย กั น ใ น ชื่ อ ” ห นู เ ล็ ก ก่ อ น บ่ า ย ” ห รื อ ” ห นู เ ล็ ก ก่ า ก๊ า ”

ภาพของหนูเล็ก ก่อนบ่ายภาพของครอบครัวหนูเล็ก ก่อนบ่าย

ห ลั ง จ า ก ที่ ห นู เ ล็ ก ใ ช้ ชี วิ ต ร่ ว ม ทุ ก ข์ ร่ ว ม สุ ข กั บ ส า มี ” เ อ ก เ อ ก วุ ฒิ ” กั น ม า น า น ห ล า ย ปี จ น ปั จ จุ บั น ทั้ ง คู่ มี โ ซ่ ท อ ง ค ล้ อ ง ใ จ อ ย่ า ง ” น้ อ ง วิ น ” ลู ก ช า ย ตั ว น้ อ ย น่ า รั ก

ภาพของครอบครัวหนูเล็ก ก่อนบ่าย

เ มื่ อ มี โ อ ก า ส ห นู เ ล็ ก ก็ ข อ ทำ ต า ม ค ว า ม ฝั น ใ ห้ กั บ คุ ณ ส า มี โ ด ย เ จ้ า ตั ว ก็ ไ ด้ ทุ่ ม เ งิ น ก้ อ น โ ต ถ อ ย ร ถ ใ ห ม่ ป้ า ย แ ด ง เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ใ ห้ ส า มี ใ น วั น ค ล้ า ย วั น เ กิ ด

ภาพของครอบครัวหนูเล็ก ก่อนบ่าย ภาพของครอบครัวหนูเล็ก ก่อนบ่าย

โ ด ย ล่ า สุ ด ห นู เ ล็ ก ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ค ว ง คู่ กั น ไ ป โ ช ว์ รู ม ร ถ ห รู เ พื่ อ รั บ ร ถ คั น ใ ห ม่ ป้ า ย แ ด ง ซึ่ ง เ ป็ น ร ถ ใ น ฝั น ข อ ง คุ ณ ส า มี โ ด ย เ ป็ น ร ถ ฟ อ ร์ ด มั ส แ ต ง ( F o r d M u s t a n g ) ร า ค า ห ล า ย ล้ า น

ภาพของครอบครัวหนูเล็ก ก่อนบ่าย ภาพของครอบครัวหนูเล็ก ก่อนบ่าย

ซึ่ ง ห ลั ง จ า ก ที่ โ พ ส ต์ ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ถู ก เ ผ ย แ พ ร่ อ อ ก ไ ป ด้ า น เ อ ก เ อ ก วุ ฒิ ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ถึ ง ห นู เ ล็ ก ด้ ว ย ว่ า ” ข อ บ คุ ณ แ ม่ ห นู เ ล็ ก ที่ ยื น ข้ า ง กั น ม า ต ล อ ด ค ว า ม สำ เ ร็ จ ทุ ก ๆ อ ย่ า ง ต้ อ ง บ อ ก ว่ า ไ ด้ เ มี ย ดี ค ร อ บ ค รั ว ดี จึ ง ทำ ใ ห้ มี วั น นี้ ห นู เ ล็ ก มั ก บ อ ก เ ส ม อ ต้ อ ง ทำ ทุ ก วั น แ ล ะ ทุ ก ปี ใ ห้ มี ม า ก ก ว่ า เ ดิ ม แ ล ะ พั ฒ น า ตั ว เ อ ง ใ ห้ ดี ก ว่ า เ ดิ ม ทุ ก ๆ ปี แ ล ะ ปี นี้ ก็ เ ป็ น อี ก ปี ที่ ดี แ ล ะ ข อ บ คุ ณ พี่ บ อ ล เ ช็ ญ ยิ้ ม พี่ นุ้ ย เ ชิ ญ ยิ้ ม ที่ แ น ะ นำ a e y a u t o i m p o r t แ ล ะ ข อ บ คุ ณ พี่ มิ ค บ ร ม วุ ธ พี่ ช า ย ที่ ใ จ ดี ใ น ทุ ก ๆ เ รื่ อ ง ค อ ย ใ ห้ คำ ป รึ ก ษ า เ รื่ อ ง ไ ฟ แ น น ซ์ แ ล ะ ข อ บ คุ ณ ห นู เ ล็ ก เ มี ย ที่ แ ส น ใ จ ดี ค อ ย ส นั บ ส นุ น ใ น ทุ ก ๆ เ รื่ อ ง 5 5 5 ”

ภาพของหนูเล็ก ก่อนบ่าย

ภาพของหนูเล็ก ก่อนบ่าย

ข อ บ คุ ณ ข้ อ มู ล จ า ก ไ อ จี @ n u l e k _ g a g a

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *