เจ็บหนัก!!!! “ปลาวาฬ ศรีพันวา” ขับเก๋งแห กโค้ง ชนเสาไฟยั บ อาการส าหั ส

เจ็บหนัก!!!! “ปลาวาฬ ศรีพันวา” ขับเก๋งแห กโค้ง ชนเสาไฟยั บ อาการส าหั ส

ภาพของปลาวาฬ ศรีพันวา ภาพของปลาวาฬ ศรีพันวา

เ มื่ อ เ ว ล า 1 9 . 3 0 น . วั น ที่ 1 4 มี . ค . 6 4 ร . ต . อ . ช า ต รี ชู วิ เ ชี ย ร ร อ ง ส า ร วั ต ร ( ส อ บ ส ว น ) ส ภ . วิ ชิ ต จ . ภู เ ก็ ต ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก พ ล เ มื อ ง ดี ว่ า เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ร ถ เ ก๋ ง ช น เ ส า ไ ฟ ฟ้ า ข้ า ง ท า ง ใ ก ล้ กั บ โ ร ง เ รี ย น บ้ า น อ่ า ว น้ำ บ่ อ ถ น น ศั ก ดิ์ เ ด ช น์ ต . วิ ชิ ต อ . เ มื อ ง จ . ภู เ ก็ ต มี ผู้ บ า ด เ จ็ บ ติ ด อ ยู่ ภ า ย ใ น ร ถ จึ ง ป ร ะ ส า น ร ถ ตั ด ถ่ า ง มู ล นิ ธิ กุ ศ ล ธ ร ร ม ภู เ ก็ ต แ ล ะ ห น่ ว ย กู้ ชี พ เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล วิ ชิ ต รุ ด ไ ป ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ใ ห้ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ

ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์

ที่ เ กิ ด เ ห ตุ อ ยู่ ใ ก ล้ โ ร ง เ รี ย น ดั ง ก ล่ า ว ริ ม ถ น น พ บ ร ถ เ ก๋ ง ซู บ า รุ สี บ ร อ น ซ์ เ งิ น ท ะ เ บี ย น 6 ก ษ – 1 2 4 5 ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ส ภ า พ ด้ า น ห น้ า ร ถ แ ล ะ ฝั่ ง ค น ขั บ ช น อั ด อ ยู่ กั บ เ ส า ไ ฟ ฟ้ า พั ง ยั บ ภ า ย ใ น พ บ ค น ขั บ เ ป็ น ช า ย ท ร า บ ชื่ อ คื อ น า ย ว ร สิ ท ธิ์ อิ ส ส ร ะ ห รื อ ป ล า ว า ฬ อ า ยุ 4 0 ปี นั ก ธุ ร กิ จ ห นุ่ ม ไ ฮ โ ซ แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง แ ร ม ศ รี พั น ว า ภู เ ก็ ต ถู ก อั ด ติ ด อ ยู่ ที่ เ บ า ะ ค น ขั บ ห น่ ว ย กู้ ภั ย ไ ด้ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ตั ด ถ่ า ง ตั ด ป ร ะ ตู เ พื่ อ เ ปิ ด อ อ ก นำ ผู้ บ า ด เ จ็ บ ส่ ง ร พ . ว ชิ ร ะ ภู เ ก็ ต เ บื้ อ ง ต้ น ผู้ บ า ด เ จ็ บ ยั ง ค ง รู้ สึ ก ตั ว

ภาพเหตุการณ์ ภาพเหตุการณ์

จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม เ บื้ อ ง ต้ น ท ร า บ ว่ า ก่ อ น เ กิ ด เ ห ตุ น า ย ว ร สิ ท ธิ์ ห รื อ ป ล า ว า ฬ ไ ด้ ขั บ ร ถ เ ก๋ ง คั น ดั ง ก ล่ า ว อ อ ก จ า ก โ ร ง แ ร ม ศ รี พั น ว า ภู เ ก็ ต มุ่ ง ห น้ า จ ะ เ ข้ า ตั ว เ มื อ ง ภู เ ก็ ต เ มื่ อ ม า ถึ ง ที่ เ กิ ด เ ห ตุ ซึ่ ง เ ป็ น ท า ง โ ค้ ง หั ก ศ อ ก ร ถ เ กิ ด เ สี ย ห ลั ก ห มุ น แ ล ะ พ า ด เ ข้ า กั บ เ ส า ไ ฟ ฟ้ า ข้ า ง ท า ง อ ย่ า ง แ ร ง ทำ ใ ห้ น า ย ว ร สิ ท ธิ์ ถู ก แ ร ง ก ร ะ แ ท ก จ น อั ด ติ ด อ ยู่ ที่ เ บ า ะ ค น ขั บ ไ ด้ รั บ บ า ด เ จ็ บ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ส อ บ ส ว น ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง อ ย่ า ง ล ะ เ อี ย ด อี ก ค รั้ ง เ พื่ อ ห า ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ดั ง ก ล่ า ว

ภาพของปลาวาฬ ศรีพันวา ภาพของปลาวาฬ ศรีพันวา ภาพของปลาวาฬ ศรีพันวา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *