แฉหมดเปลือก!!! เติ้ล ตะวัน ออกมาแฉ อดีตผู้จัดการจั๊กจั่น เสียใจ แตกหักกับเพื่อนมานาน 7 ปี 

แฉหมดเปลือก!!! เติ้ล ตะวัน ออกมาแฉ อดีตผู้จัดการจั๊กจั่น เสียใจ แตกหักกับเพื่อนมานาน 7 ปี

นั บ ว่ า เ ป็ น ด ร า ม่ า ที่ เ ป็ น ม ห า ก า พ ย์ แ ห่ ง ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ สำ ห รั บ เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง จั๊ ก จั่ น อ คั ม ย์ สิ ริ กั บ อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น ตั ว ซึ่ ง ห ลั ง จ า ก ที่ เ กิ ด เ รื่ อ ง ขึ้ น ก็ มี ค น อ อ ก ม า แ ฉ พ ฤ ติ ก ร ร ม ม า เ รื่ อ ย
ซึ่ ง ล่ า สุ ด ท า ง ด้ า น นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม เ ติ้ ล ต ะ วั น ก็ ไ ด้ อ อ ก ม า เ ปิ ด ใ จ กั บ ไ ท ย รั ฐ ไ ด้ เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ย้ อ น ห ลั ง ใ น วั น แ ต่ ง ง า น เ มื่ อ ปี 2 5 5 7 ที่ ผ่ า น ม า

ภาพของเติ้ล ตะวัน ภาพของจั๊กจั่น

ซึ่ ง ท า ง ด้ า น จั๊ ก จั่ น ไ ด้ ม า ร่ ว ม ง า น ใ น ฐ า น ะ เ พื่ อ น เ จ้ า ส า ว โ ด ย ท า ง ด้ า น อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร ข อ ง จั๊ ก จั่ น ก็ ไ ด้ ม า ร่ ว ม ง า น ด้ ว ย แ ล ะ น อ ก จ า ก นี้ ผู้ จั ด ก า ร ค น ดั ง ก ล่ า ว ยั ง ไ ด้ มี ก า ร ข โ ม ย เ งิ น ใ ส่ ซ อ ง ง า น แ ต่ ง ไ ป ด้ ว ย

ภาพของครอบครัวเติ้ล ตะวัน ภาพของครอบครัวเติ้ล ตะวัน

พ ร้ อ ม กั บ ตุ๊ ก ต า ห มี ที่ แ พ น เ ค้ ก เ ข ม นิ จ ใ ห้ ซึ่ ง ทั้ ง คู่ มี ห ลั ก ฐ า น คื อ ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด แ ต่ เ จ้ า ตั ว ก ลั บ ป ฏิ เ ส ธ
แ ล ะ น อ ก จ า ก นี้ ท า ง ด้ า น พ ร ะ เ อ ก ห นุ่ ม เ ติ้ ล – ก ร ะ แ ต ยั ง พู ด ทิ้ ง ท้ า ย ว่ า แ ม้ ใ น ที่ สุ ด จ ะ ย อ ม คื น เ งิ น จ า ก ซ อ ง ง า น แ ต่ ง ม า แ ล้ ว แ ต่ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ จั๊ ก จั่ น ค า ด ไ ว้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ต้ อ ง ค่ อ ย ๆ ห่ า ง กั น ซึ่ ง ก็ เ ป็ น จ ริ ง จ า ก วั น นั้ น ม า ผ่ า น ม า 7 ปี ไ ม่ ไ ด้ เ อ่ ย ป า ก เ ล่ า เ รื่ อ ง นี้ กั บ จั๊ ก จั่ น

ภาพของจั๊กจั่น ภาพของจั๊กจั่น

ซึ่ ง ท า ง ด้ า น จั๊ ก จั่ น เ พิ่ ง ท ร า บ เ รื่ อ ง ทุ ก อ ย่ า ง จ า ก น้ อ ง ค น ห นึ่ ง ที่ ไ ป เ ล่ า ฟั ง ก่ อ น ที่ จ ะ ไ ป อ อ ก ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส ต่ อ ม า ก ร ะ แ ต จึ ง ไ ด้ ส่ ง ข้ อ ค ว า ม ไ ป ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ

ภาพของเติ้ล ตะวัน
ภาพของครอบครัวเติ้ล ตะวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *