เผยเคล็ดลับอายุยืน 101 ปีของคุณยายมารศรี

ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง นั ก แ ส ด ง อาวุโส สำหรับคุณยายมารศรี ที่หลายคนต่างทั้ง รั ก และ ชื่ น ช ม ใน ผ ล ง า น เป็นอย่างมาก

ปั จ จุ บั น คุณยายมารศรีมี อ า ยุ 101 ปี แต่ สุ ข ภ า พ ยังแข็งแรง ส่วนเรื่อง ค ว า ม จำนั้นก็ยังดีอยู่ อาจจะ ห ล ง ลื ม บ้าง

ตาม ป ร ะ ส า คนแก่ ถึงแม้จะออกจาก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง มาหลายปีแล้ว แต่บรรดาแฟนๆก็มักจะเห็น ค ลิ ป น่ า รั ก ๆ

ที่ทางด้านลูกสาว อ้อย จิระวดี นำ โ พ ส ต์ ลงผ่านทางไอจีส่วนตัวอยู่เป็นประจำ โดยก่อนหน้านี้ ได้เผย ค ลิ ป ที่

คุณยายกำลังนั่ง แ ต่ ง ห น้ า แล้วก็มี ค ลิ ป ที่คุณยาย ลุ ก ขึ้น โ ช ว์ เ ต้ น ลี ล า ส กับลูกสาว ซึ่งหลายคนต่างที่เห็น

ค ลิ ป ดั ง ก ล่ า ว แล้ว ก็ อ ด ที่จะ ยิ้ ม กับความ น่ า รั ก ของคุณยายไม่ได้เลย แล้วด้านคุณยายมารศรีได้เผยว่า

การ เ ต้ น ลี ลา ส กับลูกสาวนั้น เป็น กิ จ ก ร ร ม ที่ชอบมาก ทำมาตั้งแต่ ส มั ย ที่ยังเป็นสาวๆ เพราะเป็นการ อ อ ก กำ ลั ง ก า ย

ต่อมาทางด้านลูกสาว อ้อย ก็เผยว่า กิ จ ก ร ร ม อีกหนึ่งอย่างที่ คุณยายมารศรีชอบนั้น เป็นการนั่ง นั บ เ งิ น อาจเป็นเพราะ อ า ยุ ที่มากขึ้น

เลย กั ง ว ล ว่า จะมี เ งิ น ไม่ พ อ ใ ช้ หรือบางทีที่คุณยายมารศรี รู้ สึ ก ว่า ไ ม่ ส บ า ย แต่พอ ห ยิ บ สมุด บั ญ ชี ธ น า ค า ร ขึ้นมาดู ก็จะ ห า ย ป่ ว ย ทันที

คงเป็น ค ว า ม สุ ข ของ ค น แ ก่ แ ห ล ะ และคุณยายมารศรีก็ยัง ดี ใ จ ที่หลายคนชอบ ค ลิ ป ของตัวเอง ไม่มี ปั ญ ห า เรื่อง อ า ยุ เลย มันก็ทำให้ ค ล า ย ความ คิ ด ถึ ง กันไปบ้าง

ยายมารศรี กับ นุ่น

แม่มารศรี กับ ลูกสาว

คุณยายมารศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *