ถึงขั้นเดือดไม่ไหว!! “กันต์ กันตถาวร” โพสต์ฉะการไฟฟ้า ไฟดับบ่อยเกิน เครื่องใช้ไฟฟ้าพังหมด วอนหน่วยงานรับผิดชอบ

ถึงขั้นเดือดไม่ไหว!! “กันต์ กันตถาวร” โพสต์ฉะการไฟฟ้า ไฟดับบ่อยเกิน เครื่องใช้ไฟฟ้าพังหมด วอนหน่วยงานรับผิดชอบ

ทำ เ อ า พิ ธี ก ร ดั ง ” กั น ต์ กั น ต ถ า ว ร ” ถึ ง ขั้ น เ ดื อ ด เ ล ย ที เ ดี ย ว เ มื่ อ บ้ า น ห รู ข อ ง เ จ้ า ตั ว ไ ฟ ดั บ บ่ อ ย จ น เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ว อ น ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ช่ ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ แ ต่ สุ ด ท้ า ย ข อ พึ่ ง ต น เ อ ง ต้ อ ง ย อ ม จ่ า ย เ งิ น ซื้ อ เ ค รื่ อ ง สำ ร อ ง ไ ฟ เ พ ร า ะ ค า ด ว่ า พึ่ ง ก า ร ไ ฟ ฟ้ า อ ย่ า ง เ ดี ย ว น่ า จ ะ ไ ม่ ทั น ก า ร ณ์

ภาพของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

ภาพของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

” ฝ า ก ถึ ง ก า ร ไ ฟ ฟ้ า น ว ล จั น ท ร์ น ะ ค รั บ ต อ น นี้ ห มู่ บ้ า น ผ ม เ ห มื อ น อ ยู่ ห ลั ง เ ข า เ ล ย ไ ฟ ดั บ บ่ อ ย ม า ก ทั้ ง ที่ ก็ อ ยู่ ใ น เ มื อ ง น ะ

ภาพโพสต์ในไอจีหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

ภาพของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

ฝ น ไ ม่ ต ก พ า ยุ ไ ม่ เ ข้ า ก็ ดั บ อ ยู่ ดี ไ ม่ เ ข้ า ใ จ เ ห มื อ น กั น ค รั บ ว่ า เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น ใ น ฐ า น ะ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ก ร ร ม ก า ร ข อ ง ห มู่ บ้ า น ลู ก บ้ า น ใ น ห มู่ บ้ า น นี้ ท น กั บ ปั ญ ห า นี้ ม า น า น แ ล้ ว ค รั บ ร บ ก ว น ต อ บ คำ ถ า ม ผ ม ที ค รั บ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า น ว ล จั น ท ร์ ”

ภาพของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

” ฝ า ก ถึ ง ก า ร ไ ฟ ฟ้ า น ว ล จั น ท ร์ ไ ฟ ฟ้ า ที่ บ้ า น ดั บ บ่ อ ย ม า ก ค รั บ ต ก เ ฉ ลี่ ย เ ดื อ น ล ะ ส า ม ถึ ง สี่ ค รั้ ง ทั้ ง ทั้ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ฝ น ต ก ห รื อ พ า ยุ ใ ด ใ ด ม า แ ก้ ปั ญ ห า ไ ป แ ล้ ว ห ล า ย ค รั้ ง ก็ ไ ม่ จ บ ไ ม่ รู้ ว่ า แ ก้

ภาพของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

ยั ง ไ ง ซึ่ ง ท า ง ห มู่ บ้ า น ไ ด้ ร้ อ ง เ รี ย น ไ ป ก็ ไ ม่ ไ ด้ แ ก้ ปั ญ ห า จ น จ บ สั ก ที ร บ ก ว น ห น่ ว ย ง า น ด้ ว ย น ะ ค รั บ เ พ ร า ะ ต อ น นี้ รู้ สึ ก เ ห มื อ น อ ยู่ ห ลั ง เ ข า เ ล ย ไ ฟ ดั บ จ น เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า จ ะ พั ง ห ม ด บ้ า น แ ล้ ว ค รั บ

ภาพของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

ร บ ก ว น ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า น ว ล จั น ท ร์ ติ ด ต่ อ ก ลั บ ม า ที่ เ บ อ ร์ นิ ติ บุ ค ค ล ข อ ง ห มู่ บ้ า น ด้ ว ย น ะ ค รั บ เ บ อ ร์ นี้ ค รั บ 0 8 3 2 4 7 4 3 9 1 ”

ภาพโพสต์ในไอจีหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

ภาพของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

” คำ ถ า ม คื อ แ ล้ ว ผ ม จ ะ ต้ อ ง ซื้ อ เ ค รื่ อ ง สำ ร อ ง ไ ฟ ฟ้ า ไ ว้ ที่ บ้ า น ด้ ว ย ห รื อ เ ป ล่ า ? มั น จำ เ ป็ น ที่ จ ะ ต้ อ ง ซื้ อ โ ด ย ใ ช้ เ งิ น ส่ ว น ตั ว ห รื อ ไ ม่ ใ น เ มื่ อ เ ร า ก็ ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า

ภาพของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

จ า ก ก า ร ไ ฟ ฟ้ า เ ห มื อ น กั น ซึ่ ง เ ค รื่ อ ง ก็ ไ ม่ ใ ช่ ร า ค า ถู ก แ ล้ ว ก็ ไ ม่ ใ ช่ ว่ า ทุ ก ค น จ ะ ต้ อ ง ซื้ อ เ พ ร า ะ มั น ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง จำ เ ป็ น เ ล ย อ ย า ก ร้ อ ง เ รี ย น เ ห มื อ น กั น ค รั บ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า น ว ล จั น ท ร์ ช่ ว ย ใ ห้ คำ ต อ บ ผ ม ที ”

ภาพโพสต์ในไอจีหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

” บ ริ ษั ท ไ ห น ที่ ทำ เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง เ ค รื่ อ ง สำ ร อ ง ไ ฟ ฟ้ า ที่ ใ ช้ สำ ห รั บ บ้ า น ติ ด ต่ อ ม า เ ล ย ค รั บ ผ ม ว่ า น่ า จ ะ จำ เ ป็ น สำ ห รั บ บ้ า น ผ ม แ ล ะ อี ก ห ล า ย บ้ า น ใ น ห มู่ บ้ า น ข อ ง ผ ม พึ่ ง ก า ร ไ ฟ ฟ้ า อ ย่ า ง เ ดี ย ว น่ า จ ะ ไ ม่ ทั น ก า ร ณ์ ค รั บ เ พ ร า ะ ช้ า เ ห ลื อ เ กิ น ”

ภาพของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร

ขอบคุณภาพจากไอจี kankantathavorn

Source: mgronline

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *