น่ารักซะขนาดนี้ไม่วายโดนโดนบูลลี่!!หลังจากแม่แอนอวดลุคใหม่น้องโพธิ์

น่ า รั ก ซะ ข น า ด นี้ ไ ม่ ว าย โ ด น โ ด น บูล ลี่ ! ! ห ลั ง จ า ก แ ม่ แอ น อ ว ด ลุ ค ใ หม่ น้ อ ง โ  พธิ์

ป ร ะ ก า ศ อ อ ก สื่ อ แ ล้ ว ว่ า กำ ลั ง มี แ พ ล น จ ะ มี น้ อ ง ค น ที่ ส อ ง สำ ห รั บ ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง ช า ค ริ ต  แ ย้ ม น า ม กั บ ภ ร ร ย า ส า ว แ อ น ภั ท ทิ ร า เ พ ร า ะ ต อ น นี้ น้ อ ง โ พ ธิ์ วั ย 2 ข ว บ ก ว่ า ๆ ก็ เ ริ่ ม โ ต พ อ ที่ จ ะ เ ข้ า โ ร ง เ รี ย น แ ล้ ว

ภา  พข อ  ง  ช า ค ริ ต   แ ล ะค ร อ บ ค  รั ว

ภา พ ข อ ง   น้ อ ง โ พ ธิ์ แ ละ   ช า ค ริ ต

ง า น นี้ พ่ อ กั บ แ ม่ ก็ จ ะ เ ห ง า ๆ เ มื่ อ ลู ก ช า ย ต้ อ ง ห่ า ง จ า ก อ ก จึ ง อ ย า ก มี อี ก ค น ไ ว้ เ ป็ น เ พื่ อ น เ ล่ น ลู ก ช า ย ด้ ว ย

ภา พ ข อ ง   น้ อ ง โ พ ธิ์

ภา  พข อ  ง  ช า ค ริ ต   แ ล ะค ร อ บ ค  รั ว

แ ล ะ ทุ ก วั น แ ม่ แ อ น ก็ ค อ ย จ ะ อั ป เ ด ต ล ง เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ลู ก ช า ย ใ ห้ แ ฟ น ๆ ไ ด้ ติ ด ต า ม กั น ต ล อ ด อ ย่ า ง ล่ า สุ ด ก็ ไ ด้ อ ว ด ภ า พ น้ อ ง โ พ ธิ์ กั บ ท ร ง ผ ม ใ ห ม่ ห น้ า ม้ า เ ต่ อ สุ ด เ ก๋ ที่ ห ล่ อ น่ า รั ก น่ า เ อ็ น ดู แ ต่ ด๊ า น น น น ขั ด ใ จ คุ ณ พ่ อ ช า ค ริ ต ซ ะ ไ ด้

โ พส  จ์จ า ก   ไ อ จี ส่ วน ตั ว ข อ ง แ ม่แ อ  น

โ พส  จ์จ า ก   ไ อ จี ส่ วน ตั ว ข อ ง แ ม่แ อ  น

‘ ท ร ง ผ ม ขั ด ใ จ พ่ อ ช่ ว ง นี้ ทุ ก ปี 5 5 5 ก็ มั น ร้ อ น อ่ ะ พ่ อ @ s h a h k r i t # l o v e u b o d h i b o y 2 ข ว บ 1 0 เ ดื อ น ก ว่ า ๆ ‘ ง า น นี้ ก็ มี พี่ ๆ แ ฟ น ๆ แ ห่ ค อ ม เ ม น ต์ ชื่ น ช ม ด้ ว ย ค ว า ม เ อ็ น ดู แ ต่ ไ ม่ ว า ย ก ลั บ โ ด น ช า ว เ น็ ต บ า ง ร า ย ต า ม ป่ ว น ต า ม แ ซ ะ บู ล ลี่ น้ อ ง โ พ ธิ์ ลุ ก ล า ม ไ ป ถึ ง แ ม่ แ อ น อี ก ต่ า ง ห า ก แ ต่ แ ม่ แ อ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ต อ บ โ ต้ ก ลั บ แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด

ช า ว เ น็ ต แส ด ง ค ว า ม คิ ดเ ห็ น

ภา  พข อ  ง  ช า ค ริ ต   แ ล ะค ร อ บ ค  รั ว

ภ า พ ข อ ง   น้ อ ง โ พ ธิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *