เป็นปลื้ม!! “หนุ่ม กรรชัย” ฝากข้อความถึง “สรยุทธ” หลังได้รับอิสรภาพ

เป็นปลื้ม!! “หนุ่ม กรรชัย” ฝากข้อความถึง “สรยุทธ” หลังได้รับอิสรภาพ

วั น นี้ ( 1 4 มี . ค . 2 5 6 4 ) ” น า ย ส ร ยุ ท ธ สุ ทั ศ น ะ จิ น ด า ” อ ดี ต พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร ข่ า ว ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า พั ก โ ท ษ โ ด ย เ ห ตุ พิ เ ศ ษ โ ด ย เ ข้ า สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ โ ด ย ใ ส่ กำ ไ ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ติ ด ต า ม ตั ว จ น ก ว่ า จ ะ ค ร บ กำ ห น ด โ ท ษ เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า 2 ปี 4 เ ดื อ น คื อ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 1 4 มี . ค . 2 5 6 4 ถึ ง 2 6 ก . ค . 2 5 6 6 แ ล ะ ต้ อ ง ร า ย ง า น ตั ว กั บ ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ต า ม กำ ห น ด จ น ก ว่ า จ ะ พ้ น โ ท ษ ซึ่ ง ก่ อ น ห น้ า นี้ ก็ มี ก ร ะ แ ส ข่ า ว อ อ ก ม า ก่ อ น ห น้ า นี้ ว่ า จ ะ ก ลั บ ไ ป ทำ ง า น ร า ย ก า ร ข่ า ว ที่ ช่ อ ง 3 ที่ เ ดิ ม

ภาพของคุณหนุ่ม กรรชัย

โ ด ย ก า ร ที่ ส ร ยุ ท ธ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ก โ ท ษ ค รั้ ง นี้ ” ห ม ว ย – อ ริ ส ร า กำ ธ ร เ จ ริ ญ ” ไ ด้ พู ด ใ น บ า ง ช่ ว ง บ า ง ต อ น ผ่ า น ไ ล ฟ์ ส ด วิ น า ที ป ล่ อ ย ตั ว ส ร ยุ ท ธ พิ ธี ก ร ม า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ ” ห นุ่ ม ก ร ร ชั ย ” บ อ ก ผ่ า น ห ม ว ย อิ ส ร า ว่ า   ” ร อ พี่ ยุ ท ธ ก ลั บ ม า เ ป็ น แ ม่ ทั พ แ ล้ ว พี่ ห นุ่ ม กั บ ห ม ว ย จ ะ ค อ ย เ ป็ น ท ห า ร ใ ห้ พี่ ยุ ท ธ ”

ภาพของคุณสรยุทธ

สามารถรับชมคลิปได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ภาพของคุณหนุ่ม กรรชัยและคุณ หมวย อริสรา

ภาพของคุณหนุ่ม กรรชัยและคุณ หมวย อริสรา

ภาพของคุณหนุ่ม กรรชัยและคุณ หมวย อริสรา

ภาพของคุณ หมวย อริสรา

ภาพจากการแถลงข่าวของคุณสรยุทธ

ภาพจากการแถลงข่าวของคุณสรยุทธ

ภาพจากการแถลงข่าวของคุณสรยุทธ

>>คลิกที่นี่เพื่อรับชมคลิป<<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *