สายฟ้า-พายุ เล่นว่าวท้าลมกลางทุ่งนาใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

ส า ย ฟ้ า- พ า ยุ  เ ล่ น ว่ า วท้ า ล ม ก ล าง ทุ่ ง น า ใช้ ชี วิ ต แ บบ เ รี ย บ ง่ า ย

ห่ า ง ห า ย จ า ก สื่ อ ไ ป ห ล า ย วั น ก ลั บ ม. า เ รี ย ก ร อ ย ยิ้ ม ใ ห้. แ ฟ น ค ลั บ กั น อี ก แ ล้ ว สำ ห รั บ น้ อ ง ส า ย ฟ้ า – น้ อ ง พ า ยุ ลู ก ช า ย ฝ า แ ฝ ด ข อ ง คุ ณ แ ม่ .ช ม พู่ อ า ร ย า แ ล ะ น็ อ ต วิ ศ รุ ต แ ม้ จ ะ เ ริ่ ม โ ต เ ป็ น ห นุ่ ม แ ล้ ว แ ต่ ยั ง น่ า รั ก น่ า เ อ็ น ดู ใ น ส า ย ต า แ ฟ น ๆ ไ ม่ เ ป ลี่ .ย น แ ถ ม ยั ง มี แ ฟ น ๆ แ ห่ ติ ด ต า ม ม า ก เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น อี ก ต่ า ง ห า ก

ภาพของ ชมพู่ อารยา และสายฟ้า พายุ

ภาพของ ชมพู่ อารยา และสายฟ้า พายุ

ภาพของ ชมพู่ อารยา และสายฟ้า พายุ

ล่ า สุ ด แ ม่ ช ม ก็ ไ ด้ เ ผ ย ค ลิ ป น่ า รั ก ๆ กั บ ส ไ ต ล์ ก า ร เ ลี้ ย ง. ลู ก ๆ ง่ า ย ๆ อ ยู่ ติ ด ดิ น อ ยู่ กั บ ธ ร ร ม ช า ติ ไ ม่ อู้ ฟู่ ห รู ห ร า โ ด ย ง า น นี้ แ ม่ ช ม พ า น้ อ ง แ ฝ ด. ไ ป วิ่ ง ว่ า ว ท้ า แ ด ด .ก ล า ง ทุ่ ง น า อ ย่ า ง แ ฮ ป ปี้ ง า น นี้ เ ด็ ก ๆ ต่ า ง แ ฮ ป ปี้ ยิ้ ม ร่ า กั บ กิ จ ก ร ร ม ใ ห ม่ ๆ ที่ ไ ม่ เ ค ย ทำ .ม า ก่ อ น

ภาพบรรยากาศขณะไปทำกิจกรรมกลางทุ่งนา

ภาพบรรยากาศขณะไปทำกิจกรรมกลางทุ่งนา

ภาพบรรยากาศขณะไปทำกิจกรรมกลางทุ่งนา

ภาพบรรยากาศขณะไปทำกิจกรรมกลางทุ่งนา

ภาพบรรยากาศขณะไปทำกิจกรรมกลางทุ่งนา

***ท่านสามารถคลิกเพื่อชมคลิปได้จากที่นี่***

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *