จุกอกทุกครั้ง!! เมื่อ “น้องมะลิ” ลูกสาว “โบว์ แวนด้า” ขอถ่ายรูปกับรูปปั้นนี้ทุกครั้งที่เดินผ่าน

จุกอกทุกครั้ง!! เมื่อ “น้องมะลิ” ลูกสาว “โบว์ แวนด้า” ขอถ่ายรูปกับรูปปั้นนี้ทุกครั้งที่เดินผ่าน

นั บ เ ป็ น เ ว ล า น า น ห ล า ย ปี ห ลั ง จ า ก ที่ พ ร ะ เ อ ก ห นุ่ ม ผู้ ล่ ว ง ลั บ ป อ – ท ฤ ษ ฎี ส ห ว ง ษ์ ไ ด้ จ า ก พ ว ก เ ร า ไ ป อ ย่ า ง ไ ม่ มี วั น ก ลั บ แ ต่ เ ชื่ อ ว่ า เ จ้ า ตั ว จ ะ ยั ง ค ง อ ยู่ ใ น ใ จ แ ล ะ ค ว า ม ท ร ง จำ ข อ ง ใ ค ร ห ล า ย ค น โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค ร อ บ ค รั ว อ ย่ า ง ภ ร ร ย า ส า ว โ บ ว์ แ ว น ด้ า แ ล ะ ลู ก ส า ว สุ ด รั ก น้ อ ง ม ะ ลิ ที่ ยั ง ค ง เ ฝ้ า คำ นึ ก ถึ ง ม า โ ด ย ต ล อ ด

ภาพของสาวโบว์ แวนด้า และลูกสาว

ล่ า สุ ด แ ม่ โ บ ว์ ไ ด้ โ พ ส ร ต์ รู ป ที่ ทำ ใ ห้ เ ห ล่ า บ ร ร ด า พี่ จ๋ า รู้ สึ ก จุ ก อ ก ห ลั ง จ า ก ที่ น้ อ ง ม ะ ลิ ไ ด้ ข อ ถ่ า ย ภ า พ กั บ หุ่ น รู ป ปั้ น ค ร อ บ ค รั ว พ่ อ แ ม่ ลู ก ใ น ข ณ ะ ที่ แ ม่ โ บ ว์ ซึ่ ง เ ข้ า ใ จ ค ว า ม รู้ สึ ก ลู ก ก็ ไ ด้ เ ล่ า โ ม เ ม น ท์ ดั ง ก ล่ า ว ล ง บ น อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว @ v a n d a 2 9 ก่ อ น จ ะ ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ ลู ก ส า ว ใ ห้ เ ข็ ม แ ข็ ง แ ล ะ เ ดิ น ห น้ า สู้ กั น ต่ อ ไ ป ท่ า ม ก ล า ง เ พื่ อ น พี่ น้ อ ง ใ น ว ง ก า ร ร ว ม ถึ ง แ ฟ น ๆ ที่ แ ห่ เ ข้ า ม า ส่ ง กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ป็ น จำ น ว น ม า ก

ภาพของน้องมะลิ

“ เ ดิ น ผ่ า น รู ป ปั้ น นี้ ที ไ ร ห นู จ ะ ข อ แ ม่ ถ่ า ย กั บ รู ป ปั้ น นี้ ทุ ก ค รั้ ง ลิ แ ต่ ล ะ ภ า พ ที่ ห นู โ พ ส แ ม่ เ ห็ น แ ล้ ว ส ะ ท้ อ น ถึ ง ค ว า ม รู้ สึ ก ห นู ว่ า ห นู รู้ สึ ก ยั ง ไ ง เ ร า จ ะ สู้ แ ล ะ เ ดิ น ห น้ า ต่ อ ด้ ว ย ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง น ะ ลู ก ลิ เ ข้ ม แ ข็ ง อ ยู่ แ ล้ ว ”

ภาพของน้องมะลิ

ภาพของคอมเมนต์จากชาวเน็ต

ภาพของคอมเมนต์จากชาวเน็ต

ภาพของน้องมะลิ

Source: thebangkokinsight

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *