ภรรยาถึงขั้นเก ลียด!! “ชาคริต” ตีบทขุนช้างแต กกระจุ ยในละคร “วันทอง”

ภ ร ร ย า ถึ ง ขั้ น เ ก ลี ย ด ! ! ” ช า ค ริ ต ” ตี บ ท ขุ น ช้ า ง แ ต ก ก ร ะ จุ ย ใ น ล ะ ค ร ” วั น ท อ ง ”

ม า แ ร ง ไ ม่ ห ยุ ด ฉุ ด ไ ม่ อ ยู่ จ ริ ง ๆ สำ ห รั บ ล ะ ค ร ” วั น ท อ ง ” ที่ ต อ น นี้ ก ล า ย เ ป็ น ก ร ะ แ ส ที่ ถู ก พู ด ถึ ง กั น อ ย่ า ง ม า ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร แ ส ด ง ข อ ง ” ช า ค ริ ต แ ย้ ม น า ม ” ใ น บ ท ” ขุ น ช้ า ง ” แ ฟ น ๆ อิ น ก ร ะ จ า ย เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า ย อ ม เ ป็ น ค น เ ล ว กั บ ค น ทั้ ง อำ เ ภ อ เ พื่ อ ” วั น ท อ ง ” ค น เ ดี ย ว ก ร ะ แ ส ต อ บ รั บ ดี ข น า ด นี้ ” ห นุ่ ม ช า ค ริ ต ” จ ะ รู้ สึ ก อ ย่ า ง ไ ร ไ ป ฟั ง กั น

ภาพของคุณชาคริต

ภาพของคุณชาคริตและภรรยา

เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ม า ก ๆ ไ ม่ คิ ด ว่ า ก ร ะ แ ส ต อ บ รั บ จ า ก ค น ดู จ ะ ดี ข น า ด นี้ คื อ ต้ อ ง ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ตั้ ง แ ต่ ต อ น ที่ ผู้ ใ ห ญ่ ติ ด ต่ อ ม า ว่ า จ ะ ใ ห้ ผ ม เ ล่ น เ ป็ น ” ขุ น ช้ า ง ” ผ ม ต อ บ รั บ ทั น ที เ ล ย เ พ ร า ะ เ ป็ น บ ท บ า ท ที่ เ ร า อ ย า ก เ ล่ น อ ยู่ แ ล้ ว พ อ มี โ อ ก า ส ม า เ ล่ น ผ ม ก็ ตั้ ง ใ จ

ภาพของคุณชาคริตและภรรยา

ภาพของคุณชาคริตและภรรยา

แ ล ะ เ ต็ ม ที่ ม า ก ๆ จ ะ ทำ มั น อ อ ก ม า ใ ห้ ดี ที่ สุ ด จ น ทำ ใ ห้ แ ฟ น ๆ ต่ า ง พ า กั น เ ก ลี ย ด ช ไ ป กั น ห ม ด แ ถ ม ค น ใ ก ล้ ตั ว อ ย่ า ง ภ ร ร ย า ข อ ง ผ ม ก็ ยั ง อิ น จั ด โ พ ส ต์ รู ป ล ง ใ น ไ อ จี     พ ร้ อ ม กั บ ล ง แ ค ป ชั่ น ว่ า ข อ อ นุ ญ า ต เ ก ลี ย ด ขุ น ช้ า ง ( หั ว เ ร า ะ )

ภาพโพสต์จากไอจีของภรรยาคุณชาคริต

ภาพของคุณชาคริตและภรรยา

แ ต่ ก็ มี บ า ง ค น ที่ รู้ สึ ก ส ง ส า ร ขุ น ช้ า ง ขึ้ น ม า แ ต่ พ อ ดู ๆ ไ ป ก็ เ กี้ ย ว ก ร า ด โ ก ร ธ เ ก ลี ย ด ขุ น ช้ า ง อี ก อ า จ จ ะ เ ป็ น เ พ ร า ะ ตั ว ขุ น ช้ า ง มี ห ล า ย บุ ค ลิ ก เ ว ล า ร้ า ย ก็ ร้ า ย แ บ บ สุ ด ๆ เ ว ล า เ ศ ร้ า เ สี ย ใ จ ก็ ด า ว น์ ม า ก ๆ

ภาพของคุณป้องและคุณชาคริต

ซึ่ ง ผ ม ก็ แ ฮ ป ปี้ น ะ ค รั บ เ พ ร า ะ ก า ร ที่ เ ร า เ ป็ น นั ก แ ส ด ง แ ล้ ว ทำ ใ ห้ ค น ดู รู้ สึ ก ร่ ว ม ไ ป กั บ ก า ร แ ส ด ง ข อ ง เ ร า นั้ น คื อ ค ว า ม สำ เ ร็ จ อ ย่ า ง ห นึ่ ง

ภาพของคุณป้อง คุณใหม่ และคุณชาคริต

ภาพของคุณชาคริตและลูกชาย

ภาพของคุณป้องและคุณชาคริต

ขอบคุณภาพจากไอจี shahkrit และ monkeyann_9

Source: ช่องวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *