ฟา ดมากแม่!! “พอลล่า” โพสต์ในสตรอรี่อินตราแกรมแท็ก “จักจั่น” กับ “หนุ่ม กรรชัย” ลั่นจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีก

ฟ า ด ม า ก แ ม่ ! ! ” พ อ ล ล่ า ” โ พ ส ต์ ล ง อิ น ต ร า แ ก ร ม แ ท็ ก ” จั ก จั่ น ” กั บ ” ห นุ่ ม ก ร ร ชั ย ” ลั่ น จ ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ต ก เ ป็ น เ ห ยื่ อ อี ก

ไ ม่ รู้ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ขุ ด ห ลุ ม ฝั ง อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น ตั ว ” จั๊ ก จั่ น อ คั ม ย์ สิ ริ สุ ว ร ร ณ ศุ ข ” ก ร ณี กุ ข่ า ว ว่ า ที่ เ จ้ า บ่ า ว ส า ว จั่ น ส ร้ า ง โ ล ก ส อ ง ใ บ มี ภ ร ร ย า จ น ถู ก ม ห ก ร ร ม แ ห ก ยั บ เ ยิ น ต้ อ ง อ อ ก ม า ข อ โ ท ษ แ ล ะ ย อ ม รั บ ผ ล ก ร ร ม ทั้ ง ห ม ด แ ต่ ไ ม่ ว า ย ยื น ยั น ไ ม่ เ ค ย คิ ด ที่ จ ะ ทำ ล า ย ส า ว จั่ น แ ต่ เ ป็ น เ พ ร า ะ ห่ ว ง ม า ก เ กิ น ไ ป

ภาพของคุณพอลล่า

ล่ า สุ ด ” พ อ ล ล่ า เ ท เ ล อ ร์ ” อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ฟ า ด ถึ ง ใ ค ร บ า ง ค น ซั ด โ ก ห ก ห ล อ ก ล ว ง ไ ม่ จ บ ไ ม่ สิ้ น เ ด็ ด สุ ด คื อ แ ท็ ก ห า จั๊ ก จั่ น แ ล ะ ” ห นุ่ ม ก ร ร ชั ย กำ เ นิ ด พ ล อ ย ”

ภาพของคุณพอลล่า

ภาพจากไอจีของคุณพอลล่า

“ เ มื่ อ ห ล า ย ปี ก่ อ น ฉั น เ ค ย ไ ด้ พ บ เ จ อ กั บ ค น ค น นี้ เ ห มื อ น กั น แ ล ะ ก็ ผ่ า น เ รื่ อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ม า แ บ บ เ ดี ย ว กั น มี แ ต่ เ รื่ อ ง โ ก ห ก ห ล อ ก ล ว ง ไ ม่ จ บ ไ ม่ สิ้ น ก ล า ย เ ป็ น ว่ า ต อ น นี้ ฉั น ต้ อ ง ม า เ ห็ น ค น อื่ น กำ ลั ง เ ผ ชิ ญ สิ่ ง เ ดี ย ว กั น แ ล ะ ค น ค น นั้ น ก็ ยั ง ก ร ะ ทำ เ รื่ อ ง แ ย่ ๆ เ ห มื อ น เ ดิ ม ฉั น เ ศ ร้ า ม า ก ที่ ต้ อ ง ม า เ ห็ น อ ะ ไ ร แ บ บ นี้ จ ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ต ก เ ป็ น เ ห ยื่ อ อี ก ”

ภาพของคุณพอลล่า

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม พ อ ล ล่ า เ พิ่ ง ถู ก ขุ ด บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น ตั ว ที่ เ ค ย ร่ ว ม ง า น กั น แ ค่ 6 เ ดื อ น โ ด ย อี ก ฝ่ า ย เ ข้ า ม า ห ล อ ก ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ที่ เ ป็ น ค ว า ม จ ริ ง ช อ บ โ ก ห ก ทำ ตั ว เ ห มื อ น เ ป็ น แ ฟ น สุ ด ท้ า ย ส า ว พ อ ล ล่ า เ ห นื่ อ ย แ ล ะ ไ ม่ ส บ า ย ใ จ เ ล ย ตั ด สิ น ใ จ เ ลิ ก ทำ ง า น ด้ ว ย กั น

ภาพของสาวจักจั่น

ซึ่ ง ช า ว เ น็ ต ต่ า ง ค า ด เ ด า กั น ว่ า อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร ค น นั้ น น่ า จ ะ เ ป็ น ค น เ ดี ย ว กั น กั บ อ ดี ต ผู้ จั ด ก า ร ส า ว จั๊ ก จั่ น นั่ น เ อ ง

ภาพของสาวจักจั่นและคุณหนุ่ม

ภาพของสาวจักจั่น

ภาพของคุณพอลล่า

ขอบคุณภาพจากไอจี paolataylorbuttery และ jj_akhamsiri

Source: Manager Online

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *