โดนด่าว่าเป็นกระเหรี่ยง!! ลูกค้าหนุ่มสั่งให้ชายที่โพกผ้าที่ศีรษะร้องเพลงช าติและไ ล่ออกจากร้าน

โ ด น ด่ า ว่ า เ ป็ น ก ร ะ เ ห รี่ ย ง ! ! ลู ก ค้ า ห นุ่ ม สั่ ง ใ ห้ ช า ย ที่ โ พ ก ผ้ า ที่ ศี ร ษ ะ ร้ อ ง เ พ ล ง ช า ติ แ ล ะ ไ ล่ อ อ ก จ า ก ร้ า น

กำ ลั ง เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น เ ดื อ ด บ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์ เ มื่ อ ไ อ ด อ ล ส า ว C e e F E V E R ไ ด้ โ พ ส ต์ ถึ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ร้ า น ไ อ ศ ก รี ม แ ห่ ง ห นึ่ ง ซึ่ ง พ บ ว่ า จู่ ๆ ลู ก ค้ า ร า ย ห นึ่ ง ไ ด้ ลุ ก ขึ้ น ไ ป ไ ล่ ช า ย ที่ โ พ ก ผ้ า ที่ ศี ร ษ ะ ว่ า เ ป็ น ก ะ เ ห รี่ ย ง ใ ห้ ไ ล่ อ อ ก จ า ก ร้ า น แ ม้ ว่ า พ นั ก ง า น จ ะ พ ย า ย า ม เ ข้ า ม า จั ด ก า ร แ ต่ ช า ย ค น ดั ง ก ล่ า ว โ ว ย ไ ม่ ห ยุ ด จ น ต้ อ ง อ อ ก จ า ก ร้ า น ไ ป โ ด ย โ พ ส ต์ ดั ง ก ล่ า ว ร ะ บุ ว่ า “ ม า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กั น ค่ ะ พี่ ๆ ว่ า ก า ร ผู ก ผ้ า ที่ หั ว ห รื อ ก า ร แ ต่ ง ตั ว เ ป็ น เ ห ตุ ทำ ใ ห้ โ ด น ด่ า ว่ า เ ป็ น ก ร ะ เ ห รี่ ย ง e t c . จ น ต้ อ ง อ อ ก จ า ก ร้ า น อ า ห า ร มั้ ย ค ะ ?

ภาพโพสต์จาก FB Cee Fever

วั น นี้ ม า ท า น ข้ า ว ที่ ห้ า ง แ ห่ ง นึ ง ค่ ะ แ ล้ ว เ จ อ พี่ ผู้ ช า ย ( ที่ ผู ก ผ้ า สี แ ด ง ที่ หั ว ) โ ด น พี่ อี ก ค น นึ ง ที่ ชี้ นิ้ ว ถ า ม ว่ า เ ป็ น ก ร ะ เ ห รี่ ย ง ใ ห้ ร้ อ ง เ พ ล ง ช า ติ ไ ท ย แ ล ะ บ อ ก ว่ า ก า ร ที่ พี่ นั่ ง อ ยู่ ใ น ร้ า น ที่ นี่ มั น ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย ค่ ะ พี่ ที่ นั่ ง อ ยู่ เ ข า ก็ บ อ ก ว่ า เ ข า ไ ม่ ไ ด้ ทำ อ ะ ไ ร เ ค้ า เ ห นื่ อ ย เ ค้ า นั่ ง พั ก เ ฉ ย ๆ ซี ก็ แ บ บ เ ห้ ย ที่ มั น 2 0 2 1 แ ล้ ว น ะ มั น ค ว ร จ ะ เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ บ บ นี้ จ ริ ง ๆ เ ห ร อ ก็ เ ล ย ยื น คุ ย กั บ พี่ พ นั ก ง า น ค่ ะ

ภาพของคุณซี fever

ซึ่ ง พี่ ๆ พ นั ก ง า น น่ า รั ก ม า ก พี่ ๆ บ อ ก ว่ า พี่ ผู้ ช า ย นั่ ง ที่ นี่ ไ ม่ ผิ ด แ ต่ พี่ ( ที่ ยื น ชี้ นิ้ ว ) ไ ม่ ย อ ม ค่ ะ ยื น ยั น ว่ า ผิ ด จ น ต้ อ ง เ รี ย ก ผู้ จั ด ก า ร ม า แ ล้ ว สุ ด ท้ า ย ก็ มี พี่ ร ป ภ . พ า พี่ ที่ นั่ ง อ ยู่ อ อ ก ไ ป ค่ ะ ( แ ต่ ไ ม่ รู้ อ อ ก ไ ป ไ ห น ห รื อ อ ะ ไ ร ยั ง ไ ง น ะ )

ภาพของคุณซี fever

ซี แ บ บ ไ ม่ คิ ด ว่ า จ ะ มี ก า ร ตั ด สิ น ค น ห รื อ นำ ส า ย ด า ( บ ร ร ย า ย ไ ม่ ถู ก ) จ า ก ภ า ย น อ ก แ บ บ นี้ เ ล ย แ บ บ ซี ง ง ม า ก ๆ ถึ ง แ ม้ ว่ า เ ข า จ ะ เ ป็ น ค น ไ ท ย ห รื อ เ ป็ น ค น ช า ติ ไ ห น ก็ ต า ม ไ ม่ ค ว ร มี ใ ค ร ที่ ส ม ค ว ร โ ด น แ บ บ นี้ คื อ โ ก ร ธ จ น จั ง ห ว ะ นึ ง เ ดิ น ไ ป บ อ ก ว่ า ถ้ า ที่ พี่ นั่ ง อ ยู่ จ ะ ท า น อ ะ ไ ร ท า น เ ล ย เ ดี๋ ย ว ซี จ่ า ย ตั ง ใ ห้ จ น ค น ที่ ม า กั บ ซี บ อ ก ใ ห้ ซี ใ จ เ ย็ น คื อ ต อ น นั้ น สั บ ส น ม า ก ว่ า โ ก ร ธ กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ห รื อ โ ม โ ห หิ ว เ ล ย สุ ด ท้ า ย ม า นั่ ง ตั้ ง ส ติ ที่ โ ต๊ ะ ค่ ะ

ภาพของคุณซี fever

แ ล ะ ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ ม า ก คื อ ด้ า น ซ้ า ย พี่ ที่ ใ ส่ แ ม ส นั่ ง วี ล แ ช ร์ คื อ ม า d e b a t e d กั น ก ล า ง ร้ า น แ บ บ p r o t e c t พี่ มี่ ผู ก หั ว เ ล ย แ บ บ พี่ คื อ สุ ด ย อ ด แ บ บ โ ค ร ต สุ ด ย อ ด คื อ มี จั ง ห ว ะ นึ ง ที่ นั่ ง โ ต๊ ะ แ ล้ ว หั น ไ ป ห า พี่ แ ก แ ล้ ว ย ก นิ้ ว ใ ห้ อ ะ ( แ ต่ ม อ ง ห น้ า พี่ แ ก ไ ม่ ชั ด เ พ ร า ะ ต อ น นั้ น ห งุ ด ห งิ ด จ น ถ อ ด แ ว่ น ห งุ ด ห งิ ด ทำ ไ ร ไ ม่ ไ ด้ จ น ร้ อ ง ไ ห้ ) สุ ด ท้ า ย นี้ สำ ห รั บ ซี พี่ นั่ ง วี ล แ ช ร์ เ ท พ ซ่ า ม า ก พี่ พ นั ก ง า น ไ น ซ์ ม า ก จ บ ”

ภาพคอมเมนต์ใน FB Cee Fever

ขอบคุณภาพจาก FB: Cee Fever

Source: ข่าวสด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *