หุ่นแซ่บไม่ไหว!! “ปุ้มปุ้ย” ภรรยาของนักร้องหนุ่ม “กวินท์” โพสต์คลิปอวดหุ่นเซี๊ยะ ลั่นขอบคุณลุงตู่ที่ทำให้หนูหุ่นดี

แ ซ่ บ ไ ม่ ไ ห ว ! ! ” ปุ้ ม ปุ้ ย ” ภ ร ร ย า ข อ ง นั ก ร้ อ ง ห นุ่ ม ” ก วิ น ท์ ” โ พ ส ต์ ค ลิ ป อ ว ด หุ่ น เ ซี๊ ย ะ ลั่ น ข อ บ คุ ณ ลุ ง ตู่ ที่ ทำ ใ ห้ ห นู หุ่ น ดี

ปุ้ ม ปุ้ ย อ ว ด หุ่ น แ ซ่ บ – แ ซ่ บ ต ล อ ด ส า ว ค น นี้ สำ ห รั บ น า ง แ บ บ ส า ว ปุ้ ม ปุ้ ย พ ร ร ณ ทิ พ า ภ ร ร ย า สุ ด แ ซ่ บ ข อ ง นั ก ร้ อ ง ห นุ่ ม ก วิ น ท์ ดู ว า ล ห รื อ “ ก วิ น ท์ 3 . 2 . 1 ” ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ค ลิ ป วิ ดี โ อ สั้ น ๆ

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

แ ล ะ รู ป ภ า พ อ ว ด หุ่ น เ ซี๊ ย ะ เ อ ว บ า ง ร ะ ห ว่ า ง นุ่ ง บิ กิ นี เ ซ ล ฟี่ ยื น อ ยู่ ห น้ า ก ร ะ จ ก พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น เ ด็ ด เ ผ ย ว่ า “ ข อ บ คุ ณ ลุ ง ตู่ ที่ ทำ ใ ห้ ห นู มี หุ่ น ที่ ดี ”

ภาพโพสต์ในไอจีของสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

เ รี ย ก ว่ า แ ซ่ บ ยั่ ว ย ว น ช่ ว น น่ า อิ จ ฉ า จ น แ ฟ น ๆ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม น ต์ ถึ ง รู ป ร่ า ง หุ่ น ที่ เ ป๊ ะ แ ซ่ บ ข น า ด ที่ ว่ า ผู้ ห ญิ ง ด้ ว ย กั น ยั ง ต้ อ ง แ อ บ ม อ ง แ ล ะ อ ย า ก ที่ จ ะ มี หุ่ น ที่ ดี แ บ บ นี้

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

แ ต่ ง า น นี้ ค ล้ า ย ว่ า ห นุ่ ม ก วิ น ท์ จ ะ ไ ม่ พ อ ใ จ เ มื่ อ ส า มี รี บ เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม น ต์ “ ไ ม่ ไ ด้ ว่ ะ 😒 ” จ น ช า ว เ น็ ต ถึ ง กั บ เ ข้ า ม า ร่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น “ ห ว ง ใ ช่ ม ะ ” ซึ่ ง ปุ้ ม ปุ้ ย ก็ ไ ด้ ต อ บ ก ลั บ ค อ ม เ ม น ต์ ข อ ง ก วิ น ท์ ไ ป ว่ า “ @ g a v i n d . i g ข อ ย า ด บ ล้ อ ก ”

ภาพคอมเมนต์จากไอจีของสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของหนุ่มกวินท์และสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

ภาพของสาวปุ้มปุ้ย

ขอบคุณภาพจากไอจี  pantipa.a

Source: ข่าวสด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *