วิลลี่ แหม่ม ช็อกหนัก! คุณแม่เสียชีวิตกะทันหัน ที่อังกฤษ

เมื่อช่วง ป ล า ย พ ฤ ษ ภ า ค ม ที่ผ่านมา ทางด้าน ค ร อ บ ค รั ว แมคอินทอซ ที่มี หนุ่มวิลลี่ แหม่ม แคทลียา และคุณแม่

ได้ เ ดิ น ท า ง ไปที่ ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ เพื่อ นั ด เ จอ กัน เป็น ส ถ า น ที่ เรียนของน้องแมค ลูกชายของแหม่ม

ล่าสุด ทางครอบครัว แ ม ค อิ น ท อ ซ ได้ เ จ อ กับการ สู ญ เ สี ย ครั้งใหญ่ ที่สร้างความ เ สี ย ใ จ อย่างมากให้กับ ค ร อ บ ค รั ว

เนื่องจากวันที่ 9/6/65 ช่วงบ่าย ตาม เ ว ล า ของ ไ ท ย นั้น ทางด้าน คุ ณ แ ม่ ยุ ร ภ ร ณ์ ซึ่งเป็นคุณแม่ของ วิลลี่ กับ แหม่ม ได้ เ สี ย ชี วิ ต ก ะ ทั น หั น

ระหว่าง พั ก ผ่ อ น อยู่ที่ อั ง ก ฤ ษ ก่อนหน้าที่จะ ก ลั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แค่วันเดียว โดย ร า ย ล ะ เ อี ย ด การ เ สี ย ชี วิ ต นั้นอยู่ ร ะ ห ว่ า ง

การ สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น ของ ตำ ร ว จ อั ง ก ฤ ษ และวิลลี่จะให้ ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด อีกครั้ง คาดว่าจะ จั ด พิ ธี ศ พ ที่ต่างแดน

แล้วด้านวิลลี่จะเดินทาง ก ลั บ ม า ถึงไทยในวันที่ 11/6/65 ขณะเดียวกันนั้น เหล่า ค น บั น เ ทิ ง ต่างโพสต์ แ ส ด ง ความ อ า ลั ย กันอย่างมากมาย

รวมถึง ตุ๊ก เดือนเต็ม ที่ แ ส ด ง ค ว า ม เ สี ย ใ จ กับครอบครัวแมคอินทอซ และก็ขอให้คุณแม่ ห ลั บ ให้สบายใน สั ม ป ร า ย ภ พ

วิลลี่ กับ คุณแม่

คุณแม่ของ วิลลี่ กับ แหม่ม

ครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *