แตงโม ไม่ได้จมน้ำเสียชีวิตแน่นอน

หลังจาก “แม่ภนิดา” (แม่ของแตงโม) พร้อม “นาย  อั จ ฉ ริ ย ะ” ขอเข้าพบ “พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์”

รอง ผอ.สถาบันนิติวิท ย า ศาสตร์ กระทรวง ยุ ติ ธ ร ร ม เพื่อขอเอกสารผล ชั น สู ต ร ที่บริเวณท่าน้ำพิบูล ส ง ค ร า ม

เผยว่า สถ า บั นนิ ติ เ ว ช วิท ย า รพ. ตำ ร ว จ เป็น ห น่ ว ย งานที่ออก เ อ ก สาร รั บ ร อ ง การ เ สี ย ชีวิต

ทำให้ทางกระ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร มจะไม่มีเอกสารรับร อ ง การ เ สี ย ชีวิต ส่วนการไปตรวจสอบ สถานที่ เ กิ ด เ ห ตุ

เพราะพนักงาน สอบ ส ว น ร้ อ ง ขอ จึงให้ผล ชั น สู ต ร ได้เฉพาะผู้ร้องขอ คือ พนักงานสอบ ส ว น เท่านั้น พบว่า

“เ จ้ า หน้าที่ กู้ ภั ย” รายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความลง เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่วนตัวว่า “ผมใน ฐ า น ะ คน กู้ ร่ า ง พี่ ผมจะสู้

จนกว่าคนทำพี่ จะได้รับผิด” พร้อมกับคอม เ ม น ต์ ใต้โพสต์ของตัวเองอีกด้วยว่า “สำหรับคนที่ อ ย า ก รู้

ส ภ า พ ศ พ ของพี่โม ลักษณะศีรษะ โ ด น ของ แ ข็ ง กระ แ ท ก ตาขวา บ ว ม ปิด ตาซ้าย ถ ล น ลิ้น จุ ก ปาก

ฟันหัก 4 ซี่ ซึ่งเป็นสภาพ ศ พ ที่พวกผม ไม่เคยเก็บ จากสา เ ห ตุ จ ม น้ำมาก่อน” ซึ่งย้อนกลับไปตอน

“ไทด์ เอกพันธ์” เผยว่า จำแผลได้ชัดเจนว่าเป็นแบบไหน มีแผลใหญ่ที่น่องเป็นรูเห็น ไ ข มั น ไหลออกมา

และตอน ย ก น้องขึ้นท่าน้ำ เ ลื อ ด ก็ ไ ห ล จากปาก ตอนเอาน้องขึ้นจากน้ำน้อง ค ว่ำ หน้าอยู่

ขึ้นมาบน บ อ ร์ ด แล้วก็เอาเจ็ทสกี ล า ก น้องขึ้นไป น้ำ ค ว่ำ หน้าก็มี เ ลื อ ด ไ ห ล ออกจากปาก

แตงโม นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *