เจ้าของคอกม้า ยอมพูดแล้ว คดีแตงโม

นับตั้งแต่ เ กิ ด เ ห ตุ ส า ว แตงโม นิดา เ สี ย ชี วิ ต ก็มี ช า ว เ น็ ต รายหนึ่งนำภาพตอนที่ กู้ ภั ย เจอ ศ พ “แตงโม” อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระ ย า

แล้ว จั ง ห ว ะ ที่กำลัง ดึ ง ร่ า ง ขึ้นมาบนเรือ ก็มีตาดีเห็นว่าเชือกมีการ ผู ก มั ด ป ม แน่นมาก เหมือนกับมีการ เ ต รี ย ม การไว้อย่างดีแล้ว

จึงมีคำถามไปยัง กู้ ภั ย ว่า เชือกดังกล่าวนั้นถูก เ ต รี ย ม ไว้เพื่อการนี้หรือเป็นเชือกจากไหนกันแน่ โดยเมื่อเรื่องนี้ ถู ก เ ผ ย แพร่ออกไป

ทำไมลักษณะการผูก เ ชื อ ก ถึงละม้ายคล้ายกับสาย จู ง ม้า หรือเพราะมีการ ล า ก ศ พ ส า ว แตงโมไปไหนหรือไม่ และก็มี ช า ว เ น็ ต อีกรายมาชี้พิกัดอีกว่า

บริเวณอู่เก็บเรือ แ ห่ ง หนึ่งมีคอกม้าอยู่ ภ า ย ใ น จริงๆ พร้อมกับนำรูป ดั ง กล่าวมา เ ผ ย แ พ ร่ นอกจากนี้แล้ว ยังมีคน เ ล่ า นิทาน พ ล็ อ ต

ที่คล้ายกับเรื่องราวของ ส า ว แตงโม โดย พู ด ถึ ง สถานที่ที่ไว้ กั ก ขั ง หน่วง เ ห นี่ ย ว และ ทำให้ ต า ย ซึ่งลักษณะสถานที่ดูเหมือน

จะเป็นที่เดียวกันกับที่ ช า ว เ น็ ต ส ง สั ย ล่าสุดเจ้าของคอกม้าที่ ถู ก พ า ด พิ ง ได้เ ค ลื่ อ น ไหวแล้ว โดยให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทร์ ทีวี

นายปฏิการ มุขตารี เ จ้ า ของคอกม้าและเป็นผู้ดูแล แ ล ม ป์ เรือ แ ห่ ง หนึ่ง ได้ให้ข้อมูลว่าคืน วันที่ 25 ก.พ. 65 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 26 ก.พ. 65 เวลา 01.30 น.

ได้รับการประสานจาก กู้ ภั ย ขอใช้พื้นที่ขึ้นลงเรือเพื่อ หลังจากเจอ ร่ า ง เเตงโมในวันที่ 26 ก.พ. 65 ทั้งหมดก็เก็บอุปกรณ์เเละ ถ อ น กำลัง

ออกจากพื้นที่ ยื น ยั น ว่าไม่เกี่ยวข้อง ส่วน เ สี่ ย สมพงษ์ซึ่งเป็นผู้เจอ ร่ า ง เป็นคนเเรก เป็นเพียง ลู ก ค้ าที่มา เ ช่ า พื้นที่จอดเรือ

ไม่ได้เป็น เ จ้ า ของเเลมป์ตามที่ ถู ก กล่าวหา ทั้งนี้ตนฝากถึง โ ซ เ ชี ย ล ให้เเสดงความคิดเห็นอยู่ในพื้นฐานของข้อ เ ท็ จ จริง อย่ากล่าวหา เ กิ น ขอบเขต

เพราะ ต อ น นี้ นอกจากกล่าวหาเเลมป์เรือเเล้ว ยัง โ ย ง ไปถึงคอกม้าที่อยู่ข้างเเลมป์เรือ ซึ่งเป็นคอกม้าของตนเอง กล่าวหาว่าเป็นสถานที่ทำให้เเตงโม ต า ย

ซึ่งไม่เป็นความจริง ทำให้เเลมป์เรือเเละคอกม้าได้รับความ เ สี ย หาย และจะรวบรวม ห ลั ก ฐ า น ใครกล่าวหาให้ได้รับความ เ สี ย หาย จะพิจารณาดำเนิน ค ดี ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *