แพนเค้ก ถูกนักร้องดังเซอร์ไพร์ ปล่อยโฮกลางงาน

ถือว่าเป็นอีก คู่ รั ก ม า ร า ธ อ น สำหรับ น า ง เ อ ก ชื่อดัง แพนเค้ก เขมนิจ กับ ส า ร วั ต ร หมี ที่หลายคนต่างรอ ลุ้ น ข่ า ว ดีของทั้งคู่

โดยก่อนหน้านี้มีภาพออกมาว่าทั้งคู่ได้ไป ล อ ง ชุด แ ต่ ง ง า น และมีภาพ ก า ร์ ด แ ต่ ง ง า น น่ารักๆออกมาให้ชมกัน

ทำเอาเหล่าคน บั น เ ทิ ง และแฟนๆต่าง ยิ น ดี กับทั้งคู่ แล้วเมื่อช่วงเช้า วันนี้ 10/6/65 สาวแพนและพี่หมี ได้ จู ง มื อ กัน เข้า พิ ธี วิ ว า ห์ กันไป เ รี ย บ ร้ อ ยแล้ว

ซึ่งภาพ บ ร ร ย า ก า ศ ในงานนั้นเต็มไปด้วยความ อ บ อุ่ น และ ชื่ น มื่ น ท่ามกลาง บ ร ร ด า เพื่อนๆใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ที่มา ร่ ว ม ง า น กันล้นหลาม

ล่าสุดทางด้าน อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ของ นั ก ร้ อ ง ชื่อดัง อย่าง บอย พีซเมคเกอร์ ได้เผยช่วง น า ที เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ที่เป็นการ เ ต รีย ม ง า น ล่วงหน้านาน 6 เดือน

กับ พี่หมี เ จ้ า บ่ า ว สุด ห ล่ อ เพื่อที่จะมา ร้ อ ง เ พ ล ง ให้กับ แพนเค้ก เ จ้ า ส า ว  ป้ า ย แ ด ง เนื่องในวัน สำ คั ญ ที่ พิ เ ศ ษ นี้

ทั้งนี้ สาวแพนเค้ก ไม่รู้มาก่อน เพราะก่อนหน้านี้สาวแพนเค้ก ได้ ติ ด ต่ อ ไปแล้ว แต่บอย อ้ า ง ว่า ติ ด ง า น และได้เล่าถึง โ ม เ ม้ น ต์ ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ ว่า

พี่หมีได้ ติ ด ต่ อ ไป จะให้มา เ ซ อ ร์ ไ พ ร์แพนเค้ก และ ว าง แ ผ น กันมาร่วม 6 เดือน ก่อนที่จะถึงวันนี้ อยากบอกว่า เ ลื อ ก เพลง ย า ก มากที่จะให้ เ ห ม า ะ ส ม กับทั้งคู่

จึง ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก เพลง ฉันดีใจที่มีเธอ มันมีค ว า ม ห ม า ย แบบใช่สุดแล้ว ตน รู้ สึ ก เป็น เ กี ย ร ติ และ ดี ใ จ มาก ที่ได้ร่วมเป็น ส่ ว น ห นึ่ ง ในวันนี้

ก็ต้องขอบคุณพี่หมีที่ ไ ว้ ใ จ ให้มา ร้ อ ง เ พ ล ง ในวัน สำ คั ญ นี้ ให้กับ ค น สำ คั ญ ที่สุด ขอ อ ว ย  พ ร ให้มีแต่ ค ว า ม สุ ข และ ร อ ย ยิ้ ม แ บ บ นี้ ตลอดไป

โพสต์บอย

บอย พีซเมคเกอร์

เ ซ อ ร์ ไ  พ ร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *