แพนเค้ก ควง พี่หมี เข้าพิธีวิวาห์ สุดอบอุ่น

ถือว่าเป็นอีก คู่ รั ก ม า ร า ธ อ น ที่ ห ล า ย ค  น ต่าง เ ฝ้ า ร อ ให้ถึงวัน แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข

สำหรับ น า ง เ อ ก สาวชื่อดัง แพนเค้ก เขมนิจ กับว่าที่ ส า มี พี่หมี พ.ต.ท ศั ก ดิ์ สุ น ท ร

ที่ ค บ กั น มา ย า ว น า น ถึง 10 ปี และทั้งคู่ก็ได้ออก แ ง้ ม ถึง เ รื่ อ ง ง า น แ ต่ ง พากัน ล อ ง ชุด แ ต่ ง ง า น

ล่าสุด สาวแพนเค้ก ได้ ค ว ง เ จ้ า บ่ า ว พี่ ห มี เข้า พิ ธี วิ ว า ห์ ไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในช่ ว ง เ ช้ า ที่ผ่านมา

ซึ่ง บ ร ร ย า ก า ศ ภ า ย ใ น งานนั้นเต็มไปด้วยความ อ บ อุ่ น และ ชื่ น มื่ น โดยทางด้านแพนเค้ก ส ว ม ชุด เ จ้ า ส า ว สีขาว

ที่ ส ว ย ดั่งอย่างกับ เ จ้ า ห ญิ ง ใน เ ท พ นิ ย า ย ส่วนพี่หมี สวมชุด เ จ้ า บ่ า ว สี ข า ว แล้ว ทั บ ด้วย สู ท สีเขียว พ า ส เ ท ล

ที่ดู เ ท่ มี ส  ไต ล์ ต้องเลยว่าดูทั้ง ห ล่ อ และ ส ว ย เ ห ม า ะ ส ม กันจริงๆ จากนั้นได้มีการเผยภาพ โ ม เ ม้ น ต์

สุด แ ส น โ ร แ ม น ติ ก เป็นภาพ ข ณ ะ ที่ เ จ้ า บ่ า ว นั่ง คุ ก เ ข่ า เพื่อ ส ว ม แ ห ว น ให้กับ เ จ้ า ส า ว พร้อมกับ

จุ ม พิ ต ที่มือและ ส ว ม ก อ ด อย่างอบอุ่น เรียก ร อ ย ยิ้ ม ให้กับ แ ข ก ที่มาร่วม แ ส ด ง ความ ยิ น ดี กับทั้งคู่

พี่หมี กับสาวแพนเค้ก

ง า น แ ต่ ง

ตุ๊กตาหมีคู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *