สารวัตรหมี จูงมือ แพนเค้ก เข้าสู่ประตูวิวาห์แล้ว

สำหรับ คู่ รั ก ม า ร า ธ อ น อย่าง น า ง เ อ ก สาว แพนเค้ก เขมนิจ กับ แ ฟ น ห นุ่ ม สารวัตรหมี

ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมา ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ดี ถึง ฤ ก ษ์ แ ต่ ง ง า น และ ป ล่ อ ย ภาพที่ไปลองชุด

เจ้า บ่ า ว เจ้า ส า ว พร้อมทั้งเผยภาพ ก า ร์ ด แ ต่ ง ง า น สุดน่ารัก ทำเอาหลายคนต่าง ดี  ใจ และ ยิ น ดี กับทั้งคู่

ล่าสุด วันนี้ 10/6/65 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางด้านสาวแพนเค้ก กับ แ ฟ น ห นุ่ ม สารวัตร ก็ จู ง มื อ กันเข้าสู่ ป ร ะ ตู วิ ว า ห์

ไปกัน เ รี ย บ ร้ อ ย แล้ว หลังจากที่ ค บ ห า ดู ใ จ กันมานาน 10 ปี  โดยด้านสาวแพนเค้กที่อยู่ในชุด เ จ้ า ส า ว สีขาว

ที่ ส ว ย ส ง่ า ดุ จ ดัง เ จ้ า ห ญิ ง ขณะเดียวกัน ส า รวั ต รหมี ก็ แ ต่ ง ตั ว ใส่สูทสี เ ขี ย ว พ า ส เ ท ล สวมทับ ตั ด กับชุดสีขาว

ที่ดู เ ท่ แบบมี ส ไ ต ล์ แล้วทางด้าน พิ ธี ก ร ดัง อย่าง วู้ดดี้ ก็ได้เผย ค ลิ ป ผ่านทางไอจีส่วนตัว ซึ่ง แ ส ด ง ให้เห็น

ช่วง จั ง ห ว ะ สุด โ ร แ ม น ติก ที่ ส า ร วั ต รหมี คุ ก เ ข่ า ส ว ม แ ห ว น ให้กับแพนเค้ก ก่อนที่จะค่อยๆ จู บ ลงที่มือ

และ ส ว ม ก อ ด อย่าง อ บ อุ่ น จึงทำให้ แ ข ก ที่มา ร่ ว ม ง า น ต่าง แ ส ด ง ความ ยิ น ดี กั นอย่างล้นหลาม

สารวัตรหมี แพนเค้ก

บ่าว สาว

ตุ๊กตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *