หลักฐานใหม่ ไม่เห็นแซนอยู่ท้ายเรือ

ส.ส.เต้ พ ร ะ ราม 7 ได้รับ แ จ้ ง จาก โ ฆ ษ ก ตร. ยืนยันว่า ผบ.ตร.ไม่รู้จักพ่อของแซน

และล่าสุด มี ผู้ ใ ห ญ่ ใ จ ดี ให้ เ งิ น 5 แสนบาท ในการ ชั น สู ต ร พลิก ศ พ แตงโมใหม่อีกครั้ง

ตำ ร ว จ อ้างว่าแตงโม ต ก น้ำในช่วงเวลา 22.34 น. ของวันที่ 24 ก.พ. 65 นั้น

จากกล้อง ว ง จ ร ปิ ด วันที่ เ กิ ด เ ห ตุ ช่วง 22.32 น. เป็นช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุด เห็นภาพคนนั่งอยู่ท้ายเรือ

และคนยืน บ ริ เ ว ณ หัวเรือ นายชยานันท์ วัชรสกุณี เจ้าของ บ ริ ษั ท แอตติจูด โปรดักชั่น จำกัด ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญเรื่องการ ตั ด ต่ อ

เปิดเผยว่า จากการดูภาพจากกล้องวงจร ปิ ด แล้ว บางช่วง ค้ า ง แต่พอมาช่วง 22.32.08 น. ค ลิ ป วิ ดี โ อ หยุดนิ่ง

เกือบ 1 วินาที และ จั๊ ม คั ต ไปเลย คาดว่าจุดที่ ค้ า ง อาจเป็นจุดที่ ต ก พอดีหรือไม่

หลังจากที่ภาพค้าง คนบนเรือมีการเปลี่ยน อิ ริ ย า บ ถ น่าจะรู้แล้วว่ามีคน ต ก เรือ วิ่งไปดูที่ ท้ า ย เรือ

โดย ยื น ยั น ไม่เห็นคนนั่ง บ ริ เ ว ณ ท้ า ย เรือแต่อย่างใด และเท่าที่มอง ท้ า ย เรือเป็นมอเตอร์เรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *