บาร์บี้เมืองไทย ไฮโซสุมณี โชว์แต่งหน้าเอง

บ า ร์ บี้ เมืองไทย ข วั ญ ใจโลก โ ซ เ ชี ย ล เป็นดาว ติ๊ ก ต็ อ ก ไปแล้ว “ไ ฮ โ ซ สุมณี”

แ ฟ น ค ลั บ เข้ามาติดตามดู ค ลิ ป จำนวน ม า ก อายุ 80 กว่ายังดู วั ย รุ่ น มากๆ

ทั้งอิ น ส ต า แ ก ร ม และ ติ๊ ก ต็ อ ก ชื่อว่า sumaneengunakasem โพสต์ ค ลิ ป

ให้ แ ฟ น ๆได้ติดตาม นอกจากเห็นภาพ ส ว ยๆ ให้ แ ฟ น ค ลั บ ได้กด ไ ล ก์ คอม เ ม น ต์

ชื่ น ช ม ความ ส ว ย ส ง่ า สม ฉ า ย า บ า ร์ บี้ เมืองไทย แล้วนั้น ล่าสุดยังได้เผย ค ลิ ป ที่ไม่

เคยได้เห็นที่ไหน ไ ฮ โ ซ สุมณี ถ อ ด วิกผม พร้อมทั้ง โ ช ว์ แ ต่ ง หน้าเองด้วย โดย แ ฟ น ค ลั บ

เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ รั วๆ อาทิ คุณท่าน ยัง ส ว ย เหมือนเดิมไม่ เ ป ลี่ ย น เลยนะ ค รั บ ,

คุ ณ แม่ ค ะ ส ว ย และ เ ก่ ง ที่สุดเลยค่ะ , คุณท่านยัง ส ว ย อยู่เลยค่ะ เป็น บุ ญ ตาจริงที่ได้

เห็นท่าน แ ต่ ง หน้าจริง แ ต่ ง เองด้วย , คุณท่าน ส ด ใ ส มากๆ , ขอ ชื่ น ช ม มากๆครับ เป็นต้น

ไฮโซสุมณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *