แจ๊ค เชิญยิ้ม เผยอาการล่าสุด หลังป่วยมานาน

ก่อนหน้านี้ อยู่ๆก็ทำเอา ห ล า ย คนต่าง เ ป็ น ห่ ว ง อย่างมาก เมื่อทางด้าน ด า ร า ต ล ก ชาย

อย่าง แจ๊ค เชิญยิ้ม ที่ออกมาเผยว่า ตนนั้น ป่ ว ย เป็น วั ..ณ ..โ. ร… .ค ..ป.. อ .ด และทำการ รั ก ษ า ตัว

มานานถึง 2 ปี ไม่เพียงเท่านั้น ทางด้าน หญิง ภ ร ร ย า ของหนุ่มแจ๊ค ก็ ป่ ว ย เป็น โ ร ค ไ ต. ว .า ย .เ รื้.อ รั .ง อีกด้วย

แต่ก็ไม่ ย อ ม แ พ้ พากัน ต่ อ สู้ กับ โ ร ค ภั ย จน ต อ น นี้ อ า ก า ร ของหนุ่มแจ๊ค ดีขึ้น เ ย อ ะ แล้ว

ล่าสุด สาวหญิง ภ ร ร ย า หนุ่มแจ๊ค ได้เผยภาพ ส า มีผ่านทางไอจี ที่กำลัง แ ช่ น้ำ บำ บั ด ฟื้ น ฟู ออก ซิ เจน

เข้าสู่ ร่ า ง ก า ย ที่มีน้ำเป็น ฟ อ ง ค รี ม เลย แล้ว ใ บ ห น้ า ของแจ๊ค ก็เริ่มมี ร อ ย ยิ้ ม ที่ ส ด ใ ส ระบุว่า

ร่ า ง ก า ย เริ่มดีขึ้น จากในไอจีของ ภ ร ร ย า หนุ่มแจ๊ค จะเห็นว่ามีการลง ค ลิ ป ไปเที่ยว ท ะ เ ล ของครอบครัว ที่ระยอง

เป็นการ ฟื้ น ฟู สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย หนุ่มแจ๊คจึงไม่ พ ล า ดที่เล่น มุ ข ต ล ก แบบที่ไม่ เ สี ย ชื่ อ ด า ร า ต ล ก

งานนี้เหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ และคนใน ว ง ก า รบั น เ ทิ ง ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น รวมถึงส่ง กำ ลั ง ใ จ กันล้นหลาม

ไอจี

แจ๊ค

หนุ่มแจ๊ค กับ ภ ร ร ย า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *