เท่ง ส่งบทให้ อั้ม ใจคอไม่ดี

ต ล ก ชื่อ ดั ง “เท่ง เ ถิ ด เ ทิ ง” พูดถึงตอน ” ชำ แ ห ล ะ โ ซ เ ชี ย ล” กับ “บอล เชิญยิ้ม”

กับการทำ ห นั ง “ทิ ด น้อย2565” เรื่องนี้ประมาณ 4 ปีแล้ว เลือกเป็น “อั้ม พัชราภา”

กับ “อนันดา” ก็ได้ส่ง บ ท ไปให้ ส า ว อั้ม น้องเขาตอบตกลง โ ห ฟ้าเปิดเลย “พอเปิดอ่าน

บทหน้าแรก หนูรู้เลยว่าเหมือนเดิม พอหน้าสอง หนูอ่านหนูปิดเลย” เราก็ ใ จ ไม่ดี ปิดทำไม

หนูขำ เปิดไปอีกหน้าหนูปิดอีก ปิดทำไมอ่ะหนูขำ เ ท่ ง ชื่ น ชมอั้มมาก ว่า เขาจะให้ครูเงาะ

มา ติ ว รู้สึกน้องไม่ต้อง ติ ว แล้ว น้อง ส ปิ ริ ต ดีมาก จะเล่น ห นั ง ยังต้องติว น้องพี่ จั ด การเอง

เพราะ มั น เป็น มุ ข ของพี่ ส่วนอนันดาก็ส่ง บ ท ให้ แต่อนันดาส่งกลับ อ่านภาษาไทยไม่ได้

ก็ต้องมาคารา โ อ เ ก ะ อีก เขาก็มีผู้ จั ด การเขา จ บ ทุกอย่างตอบรับเป็น โ ป ร เจกต์ใหญ่ขึ้นมา

ส่วนเรื่อง ร า ย ได้ถ้าหนังดี ร า ย ได้ มั น ก็จะมาเอง แค่ให้คน แ ฮ ป ปี้ กับหนัง ที่เราทำก็โอเครแล้ว

คนจะต้อง รั ก ทิ ด น้อย สง ส า ร ทิ ด น้อยมาก เข้า ฉ า ย ลอยกระทง อยากให้คนไทยมี ร อ ย ยิ้ม

เท่ง เถิดเทิง

อั้ม พัชราภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *