กอล์ฟ เบญจพล อวดจมูกใหม่ หลังบินแก้รอบ 2

สำหรับ นั ก แ ส ด ง หนุ่ม อ า ร ม ณ์ ดีอย่าง กอล์ฟ เบญจพล ที่หลัง ร อ ค อ ย มานาน 2 ปี

จน ใ น ที่ สุ ด ก็ได้ บิ น ลั ด ฟ้าไป ศั ล ย ก ร ร ม แ ก้ จ  มู ก ใหม่รอบ 2 ที่ เ ก า ห ลี ใ ต้

ช่วงเดือน พ ฤ ษ ภ า ค ม ที่ผ่านมา โดยการ .ผ่ ..า ..ตั. ด. ผ่านพ้นไปด้วยดี ร ะ ห ว่ า ง ช่วงที่ พั ก ฟื้ น

หนุ่มกอล์ฟ ก็เลยถือ โ อ ก า ส พา ภ ร ร ย า สาว เ ที่ ย ว ด้วยเลย ล่าสุดด้านหนุ่มกอล์ฟ ได้เผยภาพ

ถ อ ด แ ม ส ครั้งแรก หลังจาก ศั ล ย ก ร ร ม ใหม่ ซึ่งเผยให้เห็น ใ บ ห น้ า ที่ จ มู ก ใหม่เริ่มเข้า รู ป แบบ ชั ด ๆ

ต้องบอกเลยว่า จ มู ก นั้น พุ่ ง มาก และดู ห ล่ อ อ ป ป้ า ทีเดียว งานนี้เหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ต่างเข้ามา

แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น และชื่นชมกับความ ห ล่ อ แล้วก็มี บ า ง ค  น ที่อยากเห็น จ มู ก ใ ห ม่ ของหนุ่มกอล์ฟแบบ ชั ด ๆ

ทางด้านหนุ่มกอล์ฟจึง จั ด ใ ห้ กับภาพที่ หั น ข้ า ง  ทำให้เห็น ท ร ง สั  น จ มู ก ใหม่ โ ด่ ง เ ป๊ ะ สุดๆ

ทำเอาบรรดาแฟนๆและคน บั น เ  ทิ ง  ต่างเข้า ก ด ไ ล ท์ และ ค อ ม เ ม้ น ต์ ชื่ น ช ม ความห ล่ อ กันอย่างล้นหลาม

คอมเม้นต์

จ มู ก ใหม่

กอล์ฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *