จุ๋ย พุฒ แจ้งข่าวดี ลั่น ท้องแล้ว หลังรอมา 3 ปี

ถือว่าเป็น อี ก ห นึ่ ง คู่ รั ก ของ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ที่ ห ว า น แบบไม่ เ ค ย แ ผ่ ว อย่าง พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม สุ ด ห ล่ อ

ดี เ จ พุฒ พุ ฒิ ชั ย กับ ภ ร ร ย า สาว จุ๋ย ว รั ท ย า ที่ก่อนหน้านี้ด้านสาวจุ๋ยได้เผยภาพ เ ซ็  ก ซี่ ของเธอ

ทำเอาเหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ต่างจับตามอง และ ส ง สั ย ว่าเธอนั้นกำลังตั้ง ท้ อ ง หรือไม่

ต่อมาด้านสาวจุ๋ย ได้ออกมาเผยตนยังไม่ได้ ท้ อ ง แต่เพียง แค่ดู มี น้ำ มี น ว ล มากขึ้น พร้อมทั้งเผยว่า

ตนนั้น พ ย า ย า ม มาตลอด เป็นคนมี ลู ก ย า ก จึงเริ่ม ทำ ใ จ บ้างแล้ว ว่าถ้า ไ ม่ มี ก็ไม่เป็นไร  ป ล่ อ ย ให้เป็นเรื่องของ ด ว ง

 

ล่าสุด เรียกว่าเป็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ที่สร้าง ค ว า ม ดี ใ จ ให้กับสาวจุ๋ย และดีเจพุฒ เป็นอย่างมาก เมื่อทางด้าน จุ๋ย ได้ออกมาเผย

ข่ า ว ดี ผ่านทางไอจีส่วนตัว ว่า ตนนั้นกำลังตั้ง ท้ อ ง ลูก ค น แ ร  ก PJ น้ อ ย มาแล้ว ข อ บ คุ ณ ทุกคนที่คอย อ ว ย พ ร

และให้ กำ ลั ง ใ จ มา ต ล อ ด 3 ปี เป็น ข อ ง ข วั ญ ที่ดีที่สุดใน วั น เ กิ ด ปีนี้เลย อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณทีม นั ก วิ ท ย์

และทีม พ ย า บ า ล ทุกท่านเลย ที่ ตั้  ง ใ จทุ่ ม เ ท ให้ตนมีวันนี้ ก็รู้ว่าเป็น เ ค ส ที่ยากมาก แต่ ทุ ก อ ย่ า ง ก็เป็นไปได้แล้ว

งานนี้เหล่า บ ร ร  ด า เพื่อนทั้ง น อ ก และใน ว ง ก า ร รวมไปยัง แ ฟ น ค ลั บ ของทั้งคู่ ต่างเข้ามาร่วม แ ส ด ง ความ ยิ น ดี กันมากมาย

ไอจีจุ๋ย

ค อ ม เ ม้ น ต์

พุฒ จุ๋ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *