ต่าย ดายศ มั่นใจคลิปหลักฐานจาก อัจฉริยะ

หลังจากที่มี พิ ธี ฌ า ป น กิ จ ร่ า ง ของ ส า ว “แตงโม นิดา” ไปแล้วนั้น ล่าสุด วันที่ 5 มิ.ย.65

ที่ท่าเรือพิบูล ส ง ค ร า ม 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็น ส ถ า น ที่ใช้ จั ด งานทำบุญ

ครบรอบ 100 วัน ของการ จ า ก ไปของ ด า ร า นัก แ ส ด ง ส า ว แตงโม นิดา ที่ เ สี ย ชีวิตจาก

การ จ ม น้ำในแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ยากลางดึกคืนวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา และได้มีการทำบุญ ค ร บ

100 วันในวันนี้ มีต่อย พี่ชายของแตงโม นิดา และนาย อั จ ฉ ริ ย ะ เรืองรัตนพงศ์ ป ร ะ ธ า น

ชมรมช่วยเหลือ เ ห ยื่ อ อ า ช ญ า ก ร ร ม เดินทางมา ร่ ว ม งานด้วย และได้เปิดเผยว่า เท่าที่ได้

เห็นหลัก ฐ า น จากนาย อั จ ฉ ริ ย ะ แล้วนั้น ค่อนข้างแน่ใจว่ามา ถู ก ทางแล้ว เพราะเชื่อมาตลอด

ว่ามี เ งื่ อ น งำและทุกวันนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าน้อง ส า ว ไป ฉี่ ท้ายเรือ ส่วนคุณแม่หันกลับมาเปลี่ยนใจ

ที่จะเดินหน้าหาความจริงใน ค ดี นี้ต่อไป มากกว่าที่จะไปสรุปเชื่อตามตำ ร ว จ ในตอนแรก

แตงโม นิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *