สุดหวาน เคลลี่ ให้แหวนเพชร พลอย ในวันเกิด

ถือว่าเป็น คู่ รั ก ที่ ห ว า น ไม่เคย แ ผ่ ว จนหลายคนต่าง อิ จ ฉ า สำหรับนัก แ ส ด ง หนุ่ม เคลลี่ ธนะพัฒน์

กับ แ ฟ น ส า ว นั ก ธุ ร กิ จ พลอยไพลิน ภมรมตรี พอหลังจากออกมา เ ปิ ด เ ผ ย ถึงความ สั ม พั น ธ์

กำลัง ค บ ห า ดู ใ จ กัน แบบเป็นทางการ ก็มักจะมี ภ า พ โ ม เ ม้ น ต์ ส วี ท หวาน ออกมาเรื่อยๆ

จนคน โ ส ด ต้อง อิ จ ฉ า ตา ร้ อ น กันทีเดียว ล่าสุด เป็นวัน ค ล้ า ย วั น เ กิ ด ของสาวพลอย

ทั้งคู่ก็พากันมาใส่ บ า ต ร พ ร ะ และหนุ่มเคลลี่ก็ได้ จั ด ห า ข อ ง ข วั ญ สุดพิเศษ มา เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ แ ฟ น ส า ว อีกด้วย

ต่อมา เคลลี่ได้เผย ค ลิ  ปที่สาวพลอย กำลังเปิด ข อ ง ข วั ญ ซึ่งเป็น แ ห ว น เ พ ช ร เม็ดงาม 2 วง

ทำเอาสาวพลอยนั้น ยิ้ ม ไม่ หุ บ เลยทีเดียว รีบ ส ว ม แ ห ว น ทันที งานนี้ เหล่าบรรดาคน บั น เ ทิ งและแฟน ค ลั บ

ต่างเข้าไปแสดงความ คิ ด เ ห็ น อ ว ย พ ร วั น เ กิ ด สาวพลอย และ ชื่ น ช ม ความ ห ว า น ของทั้งคู่กันมากมาย

หนุ่มเคลลี่ กับ สาวพลอย

สาวพลอย

แหวนเพชร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *