เคลลี่ เซอร์ไพร์ของขวัญวันเกิด พลอย

สำหรับ นั ก แ ส ด ง หนุ่ม อย่าง เคลลี่ ธนะพัฒน์ ที่กำลัง ค บ ห า กับ นั ก ธุ ร กิ จ สาว พลอย พลอยไพลิน ภมรมนตรี

ที่เป็น หลานสาวของ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มรุ่นใหญ่ แซม ยุรนันท์ หลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเผยความสัมพันธ์ ค บ กั น อย่างจริงจัง

ก็มัก ส ลั บ กันโพสต์ โ ม เ ม้ น ต์ หวานๆ ให้หลายคนต่าง อิ จ ฉ า ล่าสุด เนื่อง ค ล้ า ย วั น เ กิ ด ของสาวพลอย

ก็พากัน ตื่ น เ ช้ า ทำ บุ ญ ใส่ บ า  ต ร ที่ระบุว่า  อ า ยุ 42 แล้ว ก็ไม่ได้ แ ย่ อยู่กับท่ามกลาง ค ว า ม รั ก มากมาย ขอบคุณพ่อ

ต่อมาทางด้านหนุ่ม เคลลี่ ก็โพสต์ผ่านไอจี ส่ ว น ตั ว เช่นกัน ซึ่งเป็นรูปสาวพลอย กำ ลั ง ใส่ บ า ต ร

จากนั้นพอตก เ ย็ น ก็พากันไป ดิ น เ น อ ร์ สุด โ ร แ ม น ติ ก แล้วทางด้านหน่มเคลลี่ ก็ทำการ เ ซ อ ร์ ไ พ ร์

โดยด้านพลอยเผยเป็น ค ลิ ป ที่ได้รับ ข อ ง ข  วั ญ วั น เ กิ ด จาก แ ฟ น หนุ่ม เคลลี่ เป็น แ ห ว น เ พ ช ร เม็ดงาม 2 วง

งานนี้เหล่า บ ร ร ด า แฟนๆต่างพากัน อิ จ ฉ า ความ ห ว า น ของคู่กันยกใหญ่ และเข้ามาอ ว ย พ ร วั น เ กิ ด

เคลลี่ พลอย

พลอย

แหวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *