เปิดชีวิตล่าสุด เอ อนันต์ หลังประสบอุบัติเหตุ

สำหรับ นั ก แ ส ด ง รุ่นใหญ่ อย่าง เอ อนันต์ ที่มีผลงานใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง มากมาย ที่เป็นทั้ง นั ก แ ส ด ง และ นั กร้ อ ง

มี ผ ล ง า น เพลง ป๊ อ ป โ ด่ ง ดั ง ใน อั ล บั้ ม ขอ อ ภั ยใน ค ว า ม ไม่ ส ะ ด ว ก นอกจากมี ผ ล ง า น เพลงแล้ว

เจ้าตัวยังมีผลงานด้าน ก า ร แ ส ด ง ทั้ง ล ะ ค ร และ ภ า พ ย น ต ร์ อีกด้วย แต่ความที่มี นิ สั ย ขี้เล่น ทำให้หลายคนต่าง ชื่ น ช อ บ

และเป็นที่รักของ เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น หลายคน ปัจจุบันนั้น ทางด้าน เอ ได้ ห า ย หน้า ห า ย ตาออก จ า ก วงการ บั น เ ทิ ง แล้ว

ส่วน ชี วิ ต ค ร อ บ ค รั ว เอ เคย แ ต่ ง ง า น กับ แทมมี่ แ อ  น ชู ศ รี มีลูกด้วยกัน 3 คน คบกัน น า น ถึง 13 ปี ก่อนจะ เ ลิ ก ร า กันไป

แล้วปัจจุบันก็ แ ต่ ง ง า น ใช้ ชี วิ ต คู่ กับ พิ ธี ก ร สาว อ้น ศรีพรรณ ต่อมาทางด้าน เอ ได้ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ รถ ชน

ตอนนั้นทำให้จำ อ ะ ไ ร ไม่ได้เลย ต้อง รั ก ษ า อย่างน้อย 3 เดือน ก็มีบางครั้งที่จำ อ ะ ไ ร แบบซ้ำๆ แต่สาวอ้น ก็ ดู แ ล ไม่ห่าง

ล่าสุด เอ กับ อ้น นั้น แ ย ก กันอยู่ เนื่องจากสาวอ้น ทำ ง า น ในกรุงเทพ แต่ เอ ย้ า ย ม า อยู่กับ ธ ร ร ม ช า ติ ที่บ้าน เพชรบูรณ์

แต่ไม่ได้ เ ลิ ก กัน โดยเอนั้น ชื่ น ช อ บ กล้วยไม้อย่างมาก จึงจะ ส ร้ า ง ฝันของตัวเอง เป็นการ เ พ า ะ พั น ธ์ุ กล้วยไม้

และก็จะนำ ก ล้ ว ย ไ ม้ ก ลั บ คืนสู่ป่า ที่ อุ ท ย า น น้ำหนาว เพชรบูรณ์ ต้องบอกเลยว่า เอนั้น เ อ า ใ จ ใส่ ดู แ ล กล้วยไม้เป็นอย่างดี

และยังมี พื ช พ ร ร  ณ ไม้อื่นๆอีก เจ้าตัวนั้นใช้ ชี วิ ต แ บ บ เ รี ย บ ง่ายที่บ้านสวน เต็มไปด้วยต้นไม้ บ ร ร ย า ก า ศ ส ง บ ร่มรื่น

พออ้น  ว่ า ง จากงาน บั น เ ทิ ง ก็จะ ก ลั บ ไปเยี่ยมหา ส า มี อยู่ตลอด มักจะภาพ ส วี ท หวาน ออกมาให้ชมอยู่ เ รื่ อ ยๆ

เอ อ้น

เอ อนันต์

กล้วยไม้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *